Szkolny Program Profilaktyczny


SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

 


 

PROFILAKTYKA To działania stwarzające człowiekowi okazje aktywnego gromadzenia różnych doświadczeń, które powodują wzrost jego zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

 

G. Edwards

 
 

Opracowany Program Profilaktyczny opiera się na założeniu, że w Zespole Szkół w Niemczy, wskazana jest realizacja profilaktyki pierwszorzędowej. Skierowana jest ona do wszystkich uczniów, wzmacnia prawidłowe zachowania społeczne, kształtuje prawidłowy stosunek do otoczenia. Oferuje alternatywne formy spędzania czasu, kształtuje osobowość dziecka, wspiera jego rozwój oraz powoduje, że czuje sie ono w szkole dobrze i bezpiecznie. Uczeń o prawidłowo kształtującej się osobowości będzie w przyszłości bardziej odporny na różnorodne zagrożenia współczesnej cywilizacji.

 

 

 Działy programu profilaktycznego Zespołu Szkół w Niemczy.

 

 1. Przeciwdziałanie wagarom i ucieczkom z lekcji.
 2. Przeciwdziałanie uzależnieniom.
 3. Pomoc rodzinom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

 

 

 

PRZECIWDZAŁANIE WAGAROM I UCIECZKOM Z LEKCJI

 

Cele:

 

 1. Kształtowanie właściwej postawy uczniów i ich rodziców do realizacji obowiązku szkolnego
 2. Ustalenie przyczyn nieobecności uczniów na zajęciach.

 

 

 

Cel 1. Kształtowanie właściwej postawy uczniów i ich rodziców do realizacji obowiązku szkolnego.

Zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1. Poinformowanie rodziców na pierwszym zabraniu o konsekwencjach niewypełniania obowiązku szkolnego, procedurach usprawiedliwiania godzin opuszczonych i zwalniania uczniów z zajęć.

IX

Dyrektor. Wychowawcy klas.

2. Poznanie środowiska domowego uczniów, którzy opuszczają dużo zajęć.

Cały rok wg potrzeb.

Wychowawcy klas. Pedagog.

3. Omawianie problemu na lekcjach wychowawczych.

Cały rok wg potrzeb.

Wychowawcy klas.

4. Wypełnianie w połowie semestruy kart monitorowania nieobecności uczniów.

Cały rok.

Wychowawcy klas. Pedagog.

5. Informowanie rodziców uczniów opuszczających dużo zajęć o zaistniałym problemie.

Cały rok wg potrzeb.

Wychowawcy klas. Pedagog.

6. Kontrola autentyczności zwolnień pisanych przez rodziców.

Cały rok.

Wychowawcy klas.

 

 

 

Cel 2. Ustalenie przyczyn nieobecności uczniów na zajęciach.

Zadanie

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1. Przeprowadzanie rozmów z rodzicami, których dzieci niewłaściwie realizują obowiązek szkolny.

Cały rok.

Wychowawcy klas. Pedagog.

2. Przeprowadzanie rozmów z uczniami, którzy opuszczają dużo zajęć bez usprawiedliwienia.

Cały rok.

Wychowawcy klas. Pedagog.

3. W przypadku wyczerpania wszystkich możliwości zmobilizowania ucznia do właściwego realizowania obowiązku szkolnego zawracanie się o pomoc do odpowiednich instytucji.

Cały rok.

Wychowawcy klas. Pedagog. Dyrektor.

 

 

 

Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia dużej ilości nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia.

 

 1. Powiadomienie rodziców przez wychowawcę klasy o nieobecnościach dziecka na zajęciach edukacyjnych.
 2. Pisemne wezwanie do spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko skierowane do rodziców przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy lub pedagoga.
 3. Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej skierowany do Urzędu Miasta i Gminy Niemcza przez dyrektora szkoły.
 4. Powiadomienie Sądu Rodzinnego w Dzierżoniowie o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez dziecko.

 

Zwalnianie uczniów z zajęć.

 

Uczniowie Zespołu Szkół w Niemczy mogą być zwalniani z zajęć tylko osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub inne osoby dorosłe upoważnione przez rodziców/prawnych opiekunów.

 

W razie konieczności zabrania dziecka ze szkoły przed końcem jego zajęć, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy dziecka lub w przypadku jego nieobecności dyrektora szkoły.

 

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM

 

Klasy I – III szkoły podstawowej.

 

Cele:

 

1. Podejmowanie działań wpływających na poczucie bezpieczeństwa w szkole. 2. Kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 3. Rozwijanie umiejętności dbania o własne zdrowie.

 

Cel 1. Podejmowanie działań wpływających na poczucie bezpieczeństwa w szkole.

 

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

 

1. Jestem członkiem grupy szkolnej.

Prezentacja rysunkowa.

Wychowawca.

 

2. Obowiązki ucznia.

Dyskusja klasowa.

Wychowawca.

 

3. Jesteśmy klasą – sala lekcyjna, to nie tylko miejsce do nauki.

Gry i zabawy integracyjne oraz rozwijające kompetencje osobiste.

Wychowawca.

 

4. Co to znaczy być przyjacielem i mieć przyjaciela?

Dyskusja klasowa. Tworzenie książeczek o przyjaciołach.

Wychowawca.

 

5. Poznajemy normy, reguły i zasady wpływające na właściwe relacje między uczniami i nauczycielami.

Burza mózgów. Zabawa dydaktyczna „Kraj bez reguł”. Konkurs „Kulturalny uczeń, kulturalna klasa”.

Wychowawca.

 

6. Wszyscy tworzymy klasę.

Wymiana spostrzeżeń i poglądów dzieci na temat swojej klasy. „Niedokończone zdania”. Prace plastyczne.

Wychowawca.

 

7. Docenianie wzajemnej pomocy.

Rozmowa. Scenki, dramy.

Wychowawca

 

8. Wiem do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych.

Pogadanka. Dramy.

Wychowawca. Pedagog.

 

9. Znam zasady bezpiecznego zachowania się w drodze do i ze szkoły.

Pogadanka. Analiza przykładów. Spotkanie z policjantem.

Wychowawca. Dyrektor.

 

Cel 2. Kształcenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

1. Rozpoznawanie, nazywanie i właściwe wyrażanie uczuć.

Dyskusja klasowa. Drama.

Wychowawca. Pedagog.

2. Tworzenie sytuacji w których uczeń czuje się ważny i doceniany.

Rozmowy. Scenki. Tworzenie komiksów.

Wychowawca. Wszyscy nauczyciele uczący.

3. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w klasie: kłótnie, dokuczanie, skarżenie, odrzucenie od grupy.

Drama. Scenki. Pogadanka. Dyskusja klasowa.

Wychowawca. Pedagog.

4. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w rodzinie: narodziny, bezrobocie, zaburzone relacje (w zależności od potrzeb klasy).

Drama. Scenki. Pogadanka. Dyskusja klasowa.

Wychowawca. Pedagog.

5. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych związanych z ograniczeniami fizycznymi: otyłość, niesprawność fizyczna, choroba itp. (w zależności od potrzeb klasy).

Drama. Scenki. Pogadanka. Dyskusja klasowa.

Wychowawca. Pedagog.

6. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych związanych z osobistymi kompetencjami dzieci np.: nieśmiałością, nadruchliwością, niesamodzielnością, małym potencjałem intelektualnym itp. (w zależności od potrzeb klasy).

Drama. Scenki. Pogadanka. Dyskusja klasowa.

Wychowawca. Pedagog.

7. Kształcenie umiejętności zwracania się o pomoc.

Drama. Dyskusja klasowa. Pogadanka

Wychowawca. Pedagog.

Cel 3. Rozwijanie umiejętności dbania o własne zdrowie.

 

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

 

1. Co mogę zrobić, aby być silnym i zdrowym? – zdrowy styl życia.

Dyskusja. Praca w grupach. Plakaty.

Wychowawca. Higienistka szkolna.

 

2. Nazywanie i rozróżnianie produktów jadalnych, niejadalnych i szkodliwych dla zdrowia.

Rozmowa z kręgu. Ćwiczenia z pomocami dydaktycznymi.

Wychowawca. Higienistka szkolna.

 

3. Wiem do czego służą lekarstwa. Nauka postępowania z substancjami trującymi.

Rozmowa z kręgu. Ćwiczenia z pomocami dydaktycznymi. Burza mózgów.

Wychowawca. Higienistka szkolna.

 

4. „Ja w świecie mediów” – szkodliwość nadmiernego oglądania telewizji, korzystania z komputera i niewłaściwego doboru gier komputerowych.

Pogadanka. Burza mózgów. Rozmowa w kręgu.

Wychowawca.

 

5. Podejmowanie właściwych decyzji w sprawie zdrowia – nauka i ćwiczenie umiejętności odmawiania. Wdrażanie do zdrowego odżywiania

Pogadanka. Plakaty. Drama. Udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”.

Wychowawca. Rodzice.

 

 


 

Klasy IV – VI szkoły podstawowej.

 

Cele:

 

 1. Rozwijanie kompetencji osobistych (znam siebie i potrafię sobą kierować).
 2. Kształtowanie prawidłowych relacji miedzy członkami społeczności szkolnej (uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, nauczyciel – rodzic).
 3. Podejmowanie czynności wpływających na podniesienie poczucia bezpieczeństwa w społeczności szkolnej.
 4. Uświadomienie zagrożeń jakie niesie cywilizacja oraz sposobów obrony przed nimi.
 5. Prowadzenie higienicznego trybu życia.

 

Cel 1. Rozwijanie kompetencji osobistych (znam siebie potrafię sobą kierować).

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

1. Kształtuję swoja osobowość – autorytety w życiu człowieka.

Pogadanka. Opowiadania.

Wychowawca. Katecheci.

2. Rozpoznawanie i nazywanie uczuć.

Zajęcia w kręgu. Dyskusja klasowa. Drama.

Wychowawca. Pedagog.

3. Właściwe wyrażanie uczuć.

Burza mózgów. Pogadanka. Drama.

Wychowawca. Pedagog.

4. Potrafię dokonać samooceny.

Rozmowa. Dyskusja. Drama.

Wychowawca. Pedagog.

5. Odkrywanie swoich mocnych stron.

Burza mózgów. Pogadanka. Drama

Wychowawca. Pedagog. Wszyscy nauczyciele.

6. Tworzenie sytuacji w których uczeń staje się ważny i doceniany.

Rozmowa. Scenki. Drama.

Wychowawca. Wszyscy nauczyciele.

 

 

Cel 2. Kształtowanie prawidłowych relacji miedzy członka mi społeczności szkolnej (uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, nauczyciel – rodzic).

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

1. Jestem członkiem grupy szkolnej.

Gry i zabawy integracyjne.

Wychowawca.

2. Moje obowiązki w szkole.

Dyskusja. Pogadanka.

Wychowawca.

3. Jesteśmy klasą – sala lekcyjna to nie tylko miejsce do nauki.

Ćwiczenia doskonalące kontakty interpersonalne.

Wychowawca. Pedagog.

4. Ważna rola koleżeństwa i przyjaźni w życiu człowieka (cechy, zasady, różnice)

Dyskusja. Pogadanka. Analiza przykładów.

Wychowawca.

5. Poznajemy normy, zasady i reguły wpływające na właściwe relacje miedzy uczniami.

Burza mózgów. Rozmowa kierowana. Pogadanka.

Wychowawca. Pedagog. Katecheta.

6. Docenianie wzajemnej pomocy.

Rozmowa. Scenki. Drama.

Wychowawca.

7. Wiem do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych.

Drama. Pogadanka.

Wychowawca. Pedagog. Higienistka szkolna.

8. Normy, reguły i zasady wpływające na właściwe relacje między rodzicami i dziećmi.

Pogadanka dla rodziców. Rozmowa. Dyskusja.

Wychowawca. Pedagog.

9. Miejsca w których można uzyskać pomoc, jeżeli rodzice nie potrafią nawiązać właściwych relacji z dziećmi.

Pogadanka. Rozmowa. Dyskusja.

Wychowawca. Pedagog.

 

 
 

Cel 3. Podejmowanie czynności wpływających na podniesienie poczucia bezpieczeństwa w społeczności szkolnej.

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

1. Znam zasady bezpiecznego zachowania się w drodze do i ze szkoły: - zasady zachowania się na drodze; - znaki i przepisy drogowe; - niebezpieczne sytuacje na drodze; - niebezpieczne miejsca dla pieszych.

Pogadanka. Pokaz. Rozmowa. Analiza przypadków. Testy.

Wychowawca. Nauczyciel techniki. Nauczyciele w-f.

2. Znam zasady kulturalnego zachowania się: - przyczyny właściwych i niewłaściwych zachowań; - cech człowieka kulturalnego; - przykłady właściwego zachowania; - samoocena własnego zachowania,

Burza mózgów. Scenki. Rozmowa. Analiza przypadków.

Wychowawca. Wszyscy nauczyciele. Pedagog.

3. Potrafię pomóc w niebezpieczeństwie: - niebezpieczne sytuacje w życiu uczniów; - podejmowanie decyzji; - do kogo zwrócić się o pomoc?

Drama. Poganka. Analiza przypadków.

Wychowawca. Wszyscy nauczyciele. Pedagog.

4. Znam niebezpieczeństwa grożące dzieciom: - przykłady niebezpiecznych sytuacji; - konsekwencje; - możliwości unikania niebezpieczeństw.

Drama. Pogadanka. Dyskusja.

Wychowawca. Nauczyciele w-f. Pedagog.

5. Znam sygnały alarmowe w szkole.

Rozmowa. Dyskusja. Ćwiczenia ogólnoszkolne.

Wychowawca. Dyrektor. Nauczyciele w-f.

6. Wiem do kogo zwrócić się w niebezpieczeństwie.

Rozmowa. Dyskusja. Lista adresów i numerów telefonów.

Wychowawca. Higienistka szkolna. Pedagog.

 


 

Cel 4. Uświadomieni zagrożeń jakie niesie cywilizacja oraz sposobów obrony przed nimi.

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

1. Co to jest nałóg? – przyczyny i skutki uzależnień.

Burza mózgów. Drama. Pogadanka.

Wychowawca. Nauczyciele przyrody. Higienistka szkolna. Pedagog.

2. Profilaktyka nikotynowa (od klasy V).

Dyskusja. Ankiety. Testy i ćwiczenia.

Wychowawca. Nauczyciele przyrody. Higienistka szkolna. Pedagog.

3. Profilaktyka alkoholowa (tylko w klasach VI).

Dyskusja. Ankiety. Testy i ćwiczenia.

Wychowawca. Nauczyciele przyrody. Higienistka szkolna. Pedagog.

4. Jak skutecznie odmawiać?

Burza mózgów. Drama.

Wychowawca. Pedagog.

5. Sport alternatywa dla nałogów.

Konkursy i turnieje. Zajęcia pozalekcyjne. Dzień sportu.

Wychowawca. Nauczyciele w-f. Opiekunowie sks – ów.

6. Zdrowy styl życia – wiem jak ważne jest właściwe odżywianie i kontakt z przyrodą.

Rozmowa. Zabawy ruchowe. Rajdy i wycieczki.

Wychowawca. Nauczyciele przyrody. Nauczyciele w-f. Higienistka szkolna.

7. Świat mediów – korzyści i zagrożenia.

 

 

 


 

Cel 5. Prowadzenie higienicznego trybu życia

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

1. Znam zasady higieny swojego ciała i umysłu: - wyjaśnienie pojęć; - sposoby dbania o czystość; - rytmy dobowe i biorytmy; - zdrowie fizyczne i psychiczne.

Drama. Pogadanka. Pokaz. Burza mózgów.

Wychowawca. Nauczyciele w-f. Nauczyciele przyrody. Higienistka szkolna.

2. Wiem, że ubiór świadczy o mnie: - bielizna dzienna i nocna; - odzież letnia i zimowa; - estetyka i stosowność ubioru; - estetyczny strój ucznia.

Rozmowa. Pokaz. Dyskusja.

Wychowawca. Nauczyciele w-f. Nauczyciel sztuki. Nauczyciele przyrody. Higienistka szkolna.

3. Mój pokój miejscem pracy i odpoczynku: - estetyka pomieszczenia; - właściwe oświetlenie; - dostosowanie krzesła i biurka do wzrostu.

Pogadanka. Prezentacje rysunkowe. Ćwiczenia z planem pomieszczenia. Pokaz.

Wychowawca. Nauczyciel sztuki. Nauczyciele przyrody. Higienistka szkolna.

4. Uczę się żyć z planem dnia: - umiejętność organizacji swojego czasu (plan dnia, plan tygodnia); - umiejętność stawiania sobie wymagań; - wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny trudności w nauce sposoby ich pokonywania; - zainteresowania uczniów.

Burza mózgów. Pogadanka. Analiza przyczyn i skutków.

Wychowawca. Nauczyciele w-f. Nauczyciele przyrody. Higienistka szkolna. Pedagog.

5. Potrafię prawidłowo się odżywiać: - regularność posiłków; - kultura i estetyka spożywania posiłków; - rola warzyw i owoców w jadłospisie; - zabezpieczenie żywności przed zepsuciem.

Pogadanka. Burza mózgów. Pokaz. Piramida zdrowia.

Wychowawca. Nauczyciele przyrody. Higienistka szkolna.

 


 Klasy I – III gimnazjum.

 

Cele:

 

 1. Rozwijanie kompetencji osobistych ( znam siebie i potrafię sobą kierować).
 2. Kształtowanie prawidłowych relacji miedzy członkami społeczności szkolnej (uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, nauczyciel – rodzic).
 3. Podejmowanie działań wpływających na podniesienie poczucia bezpieczeństwa w społeczności szkolnej.
 4. Uświadomienie jakie zagrożenie niesie cywilizacja, skutki tych zagrożeń, obrona przed nimi.
 5. Prowadzenie higienicznego trybu życia.

 


 

Cel 1. Rozwijanie kompetencji osobistych (znam siebie i potrafię sobą kierować).

 

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

 

1. Kształtuje swoją osobowość – autorytety w życiu człowieka.

Pogadanka. Dyskusja. Analiza przykładów.

Wychowawca. Nauczyciel religii.

 

2. Rozpoznawanie i nazywanie uczuć.

Zajęcia w kręgu. Drama.

Wychowawca. Pedagog.

 

3. Konstruktywne wyrażanie uczuć, radzenie sobie z negatywnymi emocjami.

Ćwiczenia dramowe. Burza mózgów. Pogadanka

Wychowawca. Pedagog.

 

4. Potrafię dokonywać samooceny – analiza własnego zachowania w różnych sytuacjach.

Bura mózgów. Dyskusja. Testy

Wychowawca. Wszyscy nauczyciele.

 

5. Odkrywanie swoich mocnych stron (umiejętności, zdolności itp).

Bura mózgów. Dyskusja. Testy

Wychowawca. Wszyscy nauczyciele.

 

6. Tworzenie sytuacji w których uczeń czuje się ważny i doceniany.

Analiza przykładów. Rozmowa.

Wychowawca. Wszyscy nauczyciele.

 

7. Kim zostanę w przyszłości? – wybór szkoły ponadgimnazjalnej.

Wycieczki do szkół. Testy. Spotkania z doradcą zawodu

Wychowawca. Pedagog.

 

Cel 2. Kształtowanie prawidłowych relacji miedzy członkami społeczności szkolnej (uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, nauczyciel – rodzic).

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

1. Moje miejsce w szkole.

Gry i zabawy integracyjne.

Wychowawca.

2. Prawa i obowiązki ucznia.

Dyskusja. Pogadanka.

Wychowawca.

3. Poznajemy normy, reguły i zasady wpływające na właściwe relacje między uczniami.

Burza mózgów. Rozmowa. Pogadanka.

Wszyscy nauczyciele.

4. Jak rozwiązać problem? – nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami, przeciwdziałanie agresji i przemocy.

Burza mózgów. Scenki. Ćwiczenia dramowe.

Wychowawca. Pedagog.

5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej.

Pogadanka. Dyskusja.

Wychowawca.

6. Wiem do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych.

Ćwiczenia dramowe. Pogadanka.

Wychowawca. Higienistka. Pedagog.

 

 

Cel 3. Podejmowanie działań wpływających na podniesienie poczucia bezpieczeństwa w szkole.

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

1. Wdrażanie znajomości zasad bezpiecznego zachowania się w drodze do i ze szkoły.

Pokaz. Analiza przykładów. Testy

Wychowawca. Nauczyciel techniki. Nauczyciele w-f.

2. Wdrażanie znajomości zasad kulturalnego zachowania się; kształtowanie prawidłowej samooceny; wdrażanie zasad fair play i kulturalnego kibicowania.

Burza mózgów. Dyskusja. Analiza przykładów.

Wszyscy nauczyciele.

3. Rozwijanie umiejętności niesienia pomocy w niebezpieczeństwie; ćwiczenie umiejętności podejmowania właściwych decyzji; wskazanie miejsc gdzie można zwrócić się o pomoc.

Pogadanka. Analiza przykładów. Burza mózgów.

Wychowawca. Nauczyciel wos. Nauczyciele w-f. Nauczyciel religii. Pedagog.

4. Rozpoznawanie zagrożeń; zabawa petardami; uwaga pies; zimowe zabawy na lodzie; pływam bezpiecznie.

Pogadanka. Dyskusja. Spotkania z policjantem, strażakiem.

Wychowawca. Nauczyciele w-f. Dyrektor.

5. Zapoznanie z sygnałami alarmowymi w szkole.

Analiza dokumentów (plan ewakuacji. Rozmowa. Ćwiczenia ogólnoszkolne.

Wychowawca. Dyrektor.

 

 

Cel 4. Uświadomieni jakie zagrożenia niesie cywilizacja, skutki tych zagrożeń, obrona przed nimi.

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

1. Nałogi, czy silna wola i zdrowie.

Burza mózgów. Scenki. Pogadanka. Dyskusja.

Wychowawca. Nauczyciele biologii. Nauczyciele w-f. Pedagog.

2. Nikotynizm.

Dyskusja. Filmy edukacyjne. Testy.

Wychowawca. Nauczyciele biologii. Higienistka. Pedagog

3. Alkoholizm.

Dyskusja. Filmy edukacyjne. Testy.

Wychowawca. Nauczyciele biologii. Higienistka. Pedagog

4. Narkomania.

Dyskusja. Filmy edukacyjne. Testy.

Wychowawca. Nauczyciele biologii. Higienistka. Pedagog

5. Jak skutecznie odmawiać.

Burza mózgów. Ćwiczenia dramowe.

Wychowawca. Pedagog.

6. Sport alternatywą dla nałogów.

Konkursy i zawody sportowe. Zajęcia SKS.

Wychowawcy. Nauczyciele w-f.

7. Zdrowy styl życia – uczeń wie jak ważne jest zdrowe odżywianie i kontakt z przyrodą.

Dyskusja. Rajdy i wycieczki. Zajęcia pozalekcyjne.

Wychowawca. Nauczyciele biologii. Higienistka.

8. Przedwczesna inicjacja seksualna – zagrożenia (ciążą, aborcja, choroby weneryczne, AIDS).

Burza mózgów. Dyskusja. Filmy edukacyjne.

Wychowawca. Nauczyciele biologii. Nauczyciel wdż. Higienistka. Pedagog.

9. Co to jest stres i jak sobie z nim radzić?

Zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracownika PPP.

Dyrektor.

10. Świat mediów – korzyści i zagrożenia.

Burza mózgów. Dyskusja. Analiza przykładów.

Wychowawca. Nauczyciel informatyki.

11. Kult szczupłej sylwetki – anoreksja, bulimia, otyłość.

Burza mózgów. Dyskusja. Filmy edukacyjne.

Wychowawca. Higienistka. Pedagog. Nauczyciele w-f.

 
 

 

Cel 5. Prowadzenie higienicznego trybu życia.

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

1. W jaki sposób dbam o higienę swojego ciała i umysłu?

Pogadanka. Burz mózgów.

Wychowawca. Nauczyciele biologii. Nauczyciele w-f. Higienistka.

2. Higiena uczenia się; nauka jako praca ucznia; umiejętność organizacji pracy; wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny trudności w nauce (sposoby zapobiegania i pokonywania ich); planowanie i organizacja czasu wolnego.

Burza mózgów. Pogadanka. Analiza przykładów.

Wychowawca. Nauczyciele biologii. Higienistka.

3. Prawidłowe odżywianie się warunkiem zdrowia.

Pogadanka. Burza mózgów. Piramida zdrowia.

Wychowawca. Nauczyciele biologii. Higienistka.

4. Wzmacnianie odporności organizmu; czynny wypoczynek; sen; prawidłowe odżywianie.

Burza mózgów. Pogadanka. Analiza przykładów.

Wychowawca. Nauczyciele biologii. Higienistka. Nauczyciele w-f.

5. Udzielanie pomocy przedmedycznej.

Pogadanka. Pokaz.

Wychowawca. Nauczyciele w-f. Higienistka.

 

 

 

 
POMOC RODZINOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W NAJTRUDNIEJSZEJ SYTUACJI MATERIALNEJ.

 

 

 

 1. Prowadzenie rozeznania w zakresie potrzeb materialnych uczniów.
 2. Kontrola wyposażenia uczniów w podręczniki. Pomoc uczniom z rodzin o najtrudniejszej sytuacji materialnej w uzupełnieniu braków.
 3. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niemczy we wspomaganiu rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Pozyskiwanie sponsorów wyjazdów uczniów na wycieczki szkolne.
 5. Pomoc rodzinom najuboższym w ramach akcji „Podziel sie posiłkiem”.

 

 

 

 

Opracował zespół w składzie:

 

 1. Iwona Borowska
 2. Józefa Kwiatkowska
 3. Anna Rutkowska
 4. Grażyna Wójcicka

 

 

Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Basiów
email: ebasiow@mzopo.niemcza.pl
, w dniu:  05‑05‑2017 13:20:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Basiów
email: ebasiow@mzopo.niemcza.pl
, w dniu:  05‑05‑2017 13:20:45
Data ostatniej aktualizacji:
05‑05‑2017 13:21:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie