Ocenianie


Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania (ZWO)

  •  

ZWO (Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania)
jest integralną częścią Statutu Zespołu Szkół w Niemczy


Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów
Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego i Gimnazjum, a także nauczycieli
Zespołu Szkół w Niemczy.

 

 

ROZDZIAŁ I:  Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

                                                                                                                                                                                           

                                                                                              § 1

1.   Zadaniem systemu jest zapewnienie jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój ucznia i uwzględniającego jego indywidualne cechy psychologiczne.

2.   Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania (zwany dalej ZWO) reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i poprawkowych, a także przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych w Zespole Szkół w Niemczy.

3.   ZWO przedstawiany jest rodzicom / opiekunom prawnym, uczniom, zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

4.   ZWO opracowany jest na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzeń MEN dotyczących oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów, udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i może ulegać zmianie po jego ewaluacji.

5.   Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

                                                                                               § 2

 

1.  Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.

2.  Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie mu informacji odnoszących się do uzyskiwanych przez niego efektów oraz wskazywanie kierunku dalszej pracy.

3.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)     Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce.

2)     Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju intelektualnego.

3)     Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

4)     Dostarczanie rodzicom / prawnym opiekunom i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia.

5)     Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6)     Rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia.

7)     Ocenianie indywidualnych możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych:

a)  umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się,

b)  systematyczność pracy,

c)  samodzielne wytwory ucznia (typu projekty, prezentacje multimedialne, prace pisemne, itp.)

d)  zaangażowanie i kreatywność ucznia,

e)  umiejętność prezentowania wiedzy,

f)   umiejętność pracy w grupie,

8)  System ten zapewnia:

a)  pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia,

b)  ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy,

c)  wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny,

d)  kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie
i kierowanie się nimi we własnym działaniu,

e)  nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych
zachowań,

f)   budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami / prawnymi opiekunami, programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznanych potrzeb.

 

4.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców / prawnych opiekunów,

b)  bieżące ocenianie, ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych
i rocznych wraz z warunkami i sposobami ich poprawiania,

c)  ustalanie bieżących i klasyfikacyjnych ocen zachowania,

d)  przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających
i poprawkowych.

5.  Szczegółowe warunki i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów
określają Przedmiotowe Systemy Oceniania (PSO).

6.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanej przez siebie podstawy programowej oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów (adnotacja w dzienniku lekcyjnym na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym),
wychowawca klasy informuje rodziców / opiekunów prawnych o tych wymaganiach na pierwszym spotkaniu. O sposobie przekazania powyższej informacji rodzicom / opiekunom prawnym decyduje wychowawca klasy.

7.  Na początku roku szkolnego nauczyciele przekazują informację uczniom i rodzicom / opiekunom prawnym na temat warunków i trybu uzyskania wyższych ocen niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

8.  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców / prawnych opiekunów o zasadach oceniania zachowania i trybie
uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania.

9.  Wychowawca uczniów, którzy realizują w danym roku szkolnym gimnazjalny projekt edukacyjny informuje na początku roku szkolnego uczniów i ich rodziców / opiekunów prawnych o zasadach jego realizacji i wpływie na ocenę zachowania.

10.  W celu oceny i sprawdzenia stopnia opanowania wiadomości, umiejętności uczniów stosuje się poniższe formy:

a)  odpowiedzi ustne,

b)  kartkówki (maksymalnie z 3 ostatnich lekcji),

c)  sprawdziany, prace klasowe (w tygodniu nie może być więcej niż trzy prace pisemne w zakresie 45 minut, z przestrzeganiem zasady „jeden sprawdzian dziennie”),

d)  praca na lekcji,

e)  prace domowe,

f)    osiągnięcia ucznia w konkursach, zawodach sportowych, projektach edukacyjnych itp.

11.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / prawnych opiekunów.

a)  sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu podczas przekazywania wyników przez nauczyciela; prawo do wglądu sprawdzonych
 i ocenionych pisemnych prac kontrolnych mają również rodzice / prawni opiekunowie na zebraniu rodziców lub w dniu konsultacji indywidualnych
u nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne; prace przeglądane są na miejscu w obecności nauczyciela; inną obowiązującą w szkole dokumentację dotyczącą oceniania i klasyfikowania ucznia (np. protokół egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego itp.) udostępnia Dyrektor.

b)  nauczyciel ustalający ocenę powinien ją ustnie uzasadnić; pisemnego uzasadnienia oceny dokonuje na prośbę ucznia lub rodzica / opiekuna prawnego.

12.  Terminy prac pisemnych winny być ustalone z uczniami najpóźniej na tydzień przed ich planowanym odbyciem i odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

13.  Na poprawę i ocenę pisemnych prac uczniów nauczyciel ma dwa tygodnie; jeżeli oceny z prac pisemnych podane zostaną po tym terminie, to mogą być wpisane do dziennika tylko za zgodą uczniów;w przypadku, gdy nauczyciel nie ma możliwości wpisania oceny w wyznaczonym terminie z przyczyn od siebie niezależnych ( choroba, wyjazd służbowy, wycieczka, itp.) zobligowany jest do dokonania wpisu na pierwszej lekcji po powrocie.

14.  Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej lub sprawdzianu w przewidzianym terminie, powinien to uczynić w okresie 2-tygodniowym od daty oddania pracy; nauczyciel na wniosek ucznia ustala termin i miejsce
pisania sprawdzianu; w przypadku nie dotrzymania ustalonych terminów przez ucznia nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi odpytać z przewidzianego sprawdzianem zakresu materiału na lekcji; w wyjątkowych sytuacjach terminy te mogą ulec zmianie (np. choroba ucznia, nauczyciela, itp.). 

15.  Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej oraz pisemnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie
wymaganiom edukacyjnym wynikającym z realizowanej podstawy programowej.

16.  Przy bieżącym ocenianiu z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki, zajęć komputerowych, informatyki, zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a w przypadku wychowania fizycznego – także systematycznego udziału w zajęciach oraz aktywności w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

17.  W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony
z wykonywania wszystkich lub wskazanych ćwiczeń na zajęciach wychowania
fizycznego,zajęć komputerowych, informatyki oraz z drugiego języka obcego nowożytnego. Decyzję o zwolnieniu z wyżej wymienionych podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub poradnię specjalistyczną i na wniosek rodziców / prawnych opiekunów. Jeżeli okres zwolnienia uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony" lub "zwolniona".

18.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć dodatkowych nie mają wpływu na promocję do
klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię / etykę do średniej ocen śródrocznej
i rocznej wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć.

19.  W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną, jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 

§ 3

Klasyfikacja

 

1.  Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się przed feriami zimowymi, nie później jednak niż w ostatnim tygodniu stycznia a klasyfikowanie roczne tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.

2.  Klasyfikowanie w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu oceny opisowej
z zajęć edukacyjnych, opisowej oceny zachowania oraz oceny z religii / etyki określonej stopniem.

3.  Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach IV – VI szkoły podstawowej i I –III gimnazjum polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów oraz zachowania według określonej skali zawartej w niniejszym ZWO.

4.  Klasyfikowanie w klasach IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum przeprowadza się w danym semestrze na podstawie co najmniej:

a)           trzech ocen cząstkowych przy jednej godzinie tygodniowo,

b)           czterech ocen przy dwóch godzinach tygodniowo,

c)            pięciu ocen przy trzech godzinach tygodniowo,

d)           sześciu ocen przy czterech i więcej godzinach tygodniowo.

5.  Ocena roczna ustalana jest na podstawie ocen semestralnych. Oceny śródroczna i roczna nie powinny być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

6.  Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć
a w przypadku wychowania fizycznego – także systematycznego udziału w zajęciach oraz aktywności w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

7.  Cztery tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele informują ucznia i rodziców / opiekunów prawnych
o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych na koniec semestru / roku szkolnego. Informacja skierowana do rodziców / opiekunów prawnych musi być potwierdzona ich podpisem (dziennik wychowawcy / karta informacyjna). W wyjątkowych sytuacjach informacja ta wysyłana jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (księga korespondencji).

a)  pozostałe przewidywane oceny klasyfikacyjne nauczyciele wpisują do dziennika lekcyjnego minimum trzy tygodnie przed klasyfikacją,

b)  wychowawca klasy informuje rodziców / prawnych opiekunów o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych minimum dwa tygodnie przed terminem klasyfikacji; o sposobie przekazania powyższej informacji decyduje wychowawca klasy.

8.  Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 8 ust. 1.

9.  Oceny klasyfikacyjne i roczne z przedmiotów ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Uczeń uzyskuje wyższą ocenę niż przewidywana klasyfikacyjna ocena roczna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w przypadku, gdy uzyska tytuł laureata w konkursie na etapie powiatowym lub co najmniej zakwalifikowania się do etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub zawodów sportowych.

10.  Uczeń lub jego rodzice / opiekunowie prawni mogą odwołać się od proponowanej rocznej oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych wniosek wraz z uzasadnieniem do nauczyciela prowadzącego te zajęcia najpóźniej na
7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, jeśli spełnione są następujące warunki:

a) na uzyskaną ocenę mogły mieć wpływ: rozpad rodziny, poważna choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny (rodzice, rodzeństwo),

b) ocenę śródroczną uczeń miał, co najmniej taką, jak proponowana roczna,

11.  Jeżeli uczeń spełnia te warunki, to:

a)           Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w porozumieniu z uczniem, jego rodzicami / opiekunami i wychowawcą klasy wyznacza termin, formę i zakres wymagań w celu poprawy oceny,

b)           Poprawa musi się odbyć się odbyć, co najmniej dwa dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej,

c)            Pozytywny wynik poprawy powoduje, że nauczyciel podwyższa przewidywaną ocenę,

d)           Gdy uczeń nie sprosta wymaganiom ustalonym w celu poprawy oceny, ocena z danych zajęć edukacyjnych pozostaje bez zmian, a uczeń (rodzice / opiekunowie) traci możliwość składania dalszych zastrzeżeń.

1.     Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia mu lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę
uzupełnienia braków w formie, np. konsultacji doraźnych u nauczyciela przedmiotu, pomocy nauczyciela świetlicy itp.

2.     Jeżeli uczeń lub jego rodzice / prawni opiekunowie uznają, że roczna ocena
z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona
została niezgodnie z obowiązującymi przepisami mają prawo odwołać się od tej oceny składając pisemny wniosek w tej sprawie do Dyrektora szkoły. Wniosek może być złożony od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu
2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

a)  w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych Dyrektor może zarządzić przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności; sprawdzian musi zostać przeprowadzony w ciągu 3 roboczych dni od dnia złożenia wniosku; skład komisji wyznacza Dyrektor szkoły,

b)  przy odwołaniu się od rocznej oceny zachowania ocenę tę ustala się w wyniku głosowania powołanej komisji zwykłą większością głosów w terminie do 5 dni od dnia złożenia wniosku; przy równej liczbie głosów decydujący głos ma przewodniczący komisji.

 

 

§ 4

Zasady oceniania

 

1.   W klasach I – III szkoły podstawowej stosuje się ocenianie opisowe.

Śródroczna ocena opisowa jest wynikiem półrocznego obserwowania rozwoju dziecka, informowania go o postępach i stałej współpracy z rodzicami / opiekunami prawnymi. Oceny opisowe śródroczna i roczna różnią się od siebie. Ich odmienność polega na tym, że ocena za pierwszy semestr zawiera zalecenia dla ucznia, zaś w ocenie na koniec roku szkolnego już ich nie ma. Ocena za pierwszy semestr każdego roku szkolnego polega na wypełnianiu „kart oceny opisowej”.
Na koniec roku ocena pisana jest w formie listu do ucznia. Ocena opisowa roczna zamieszczona jest w arkuszu ocen ucznia, natomiast w dzienniku zajęć lekcyjnych nauczyciel wpisuje „Ocena opisowa zgodna z arkuszem ocen".

Ustalając taką ocenę nauczyciel uwzględnia postępy w edukacji:

a)  polonistycznej,

b)  społecznej,

c)  przyrodniczej,

d)  matematycznej,

e)  zajęć technicznych,

f)   muzycznej,

g)  plastycznej,

h)  zajęć komputerowych,

i)    wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej,

j)     języka obcego nowożytnego.

 

1.   W edukacjiwczesnoszkolnej nie ma ocen wyrażonych cyframi oprócz oceny
z religii / etyki. Osiągnięcia bieżące uczniów oznaczone są w dziennikach zajęć symbolami oceny opisowej:

W        – wspaniale,

L          – ładnie,

N         – nieźle,

P         – popracuj więcej.

Oceną negatywną jest ocena "P", pozostałe oceny są ocenami pozytywnymi.

3.  Dla II i III etapu edukacyjnego ustala się oceny bieżące, śródroczne i roczne
według następującej skali:

celujący                                     –             6,

bardzo dobry                   –      5,

dobry                                                          –            4,

dostateczny                    –       3,

dopuszczający         –    2,

niedostateczny                         –            1.

Oceną negatywną jest "niedostateczny – 1", pozostałe oceny są ocenami pozytywnymi.

4. Dopuszcza się stosowanie znaków "+" i "-" przed oceną cząstkową oraz dopuszcza się stosowanie znaku ‘+’ przed przewidywaną oceną śródroczną i roczną.

 

5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w pełnych stopniach.

5.            Dopuszcza się stosowanie symboli określonych w dzienniku elektronicznym
stosowanym w Zespole Szkół.

6.  Prace pisemne (sprawdziany, kartkówki) oceniane są według skali:

                ocena:        uzyskana ilość punktów

                celujący                               99% - 100% i dodatkowe zadania przewidziane na tę ocenę              

                bardzo dobry                      89% - 98%

                dobry                                    70% - 88%

                dostateczny                        50% - 69%

                dopuszczający   30% - 49%

                niedostateczny                    0% - 29%

               

Uczniom, którzy mają opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej, poradni specjalistycznej o obniżonym progu wymagań lub orzeczenie o upośledzeniu w stopniu lekkim nauczyciele dostosowują poziom prac pisemnych zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w opinii / orzeczeniu.

Procentowy wskaźnik ocen za sprawdziany nie dotyczy wypracowania z języka polskiego i języków obcych nowożytnych.

7.Ocenę śródroczną / roczną ustala się według następujących kryteriów:

 

celujący -             otrzymuje uczeń, który w sposób bardzo dobry opanował wymagania określone w podstawie programowej, ponadto posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza realizowany w szkole program nauczania, które wykorzystuje w sytuacjach problemowych i ich rozwiązywaniu; twórczo rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania w oparciu o materiał zaczerpnięty z literatury popularno – naukowej; bierze czynny udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu szkolnym, gminnym, rejonowym, powiatowym i wojewódzkim.

bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który wyczerpująco opanował wymagania określone w podstawie programowej oraz realizowanym programie nauczania, potrafi samodzielnie interpretować zagadnienia problemowe i wyciągać
z nich wnioski; nabyte wiadomości i umiejętności potrafi samodzielnie wykorzystać do rozwiązywania problemów i zadań; jest zainteresowany wykorzystaniem zdobytej wiedzy na różnego rodzaju konkursach szkolnych i pozaszkolnych; jest aktywny i zawsze przygotowany do lekcji.

 

dobry -                  otrzymuje uczeń, który opanował wymagania określone w podstawie programowej a nie opanował w pełni wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania; na podstawie zdobytych wiadomości wyciąga wnioski, wskazuje błędy i poprawia je; niektóre wypowiedzi mogą być niewyczerpujące; aktywnie uczestniczy w toku lekcyjnym; jego wiedza i umiejętności umożliwiają samodzielne rozwiązywanie typowych zadań teoretycznych i praktycznych.

 

dostateczny -     otrzymuje uczeń, który opanował wymagania określone w podstawie programowejw takim stopniu, że umożliwia mu to kontynuowanie edukacji bez zakłóceń; są to wiadomości najważniejsze, łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, przystępne o niewielkim stopniu złożoności, często powtarzające się w programie nauczania; zadania wykonuje z niewielką pomocą nauczyciela.

 

dopuszczający - otrzymuje uczeń, który ma braki w wymaganiach określonych
w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia w dalszym procesie nauczania; przy wydatnej pomocy nauczyciela potrafi wykonać polecenie wymagające zastosowania wiadomości, których opanowanie jest przewidziane w podstawie programowej.

 

niedostateczny – otrzymuje uczeń, który nie opanował wymagań określonych w podstawie programowej; nie jest w stanie rozwiązać zadań o najmniejszym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela; braki w wiadomościach i umiejętnościach całkowicie uniemożliwią dalsze zdobywanie wiedzy; wobec którego nauczyciel wraz z wychowawcą, pedagogiem
i rodzicami zastosował wszelkieudokumentowaneformy pomocy umożliwiające mu osiągnięcie niezbędnego minimum, a wszystkie te działania nie przyniosły pozytywnych skutków; cechuje go wybitnie lekceważący stosunek do obowiązku szkolnego i nagminne nieprzygotowanie do zajęć szkolnych.                                                         

 

 

§ 5

Zasady organizacji sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia

 

1.  Bieżące sprawdzanie stopnia opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności
z poszczególnych przedmiotów dotyczy zagadnień obejmujących nie więcej jak
3 jednostki lekcyjne. Dotyczy to wypowiedzi ustnej lub pisemnej (kartkówek).
Wypowiedź pisemna powinna być poprawiona i oceniona do dwóch tygodni.

2.  Cykliczne sprawdzenie opanowania wiedzy i umiejętności odbywa się po zakończeniu działu programowego w formie powtórek i pisemnych prac kontrolnych:

a)  prace tego typu zapowiadane są, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowaniem terminu ich przeprowadzenia w dzienniku lekcyjnym,

b)  w ciągu dnia powinna być tylko jedna tego typu praca, a w ciągu tygodnia,
co najwyżej trzy,

c)  uczniowie nieobecni w dniu przeprowadzania pracy kontrolnej piszą
ją w terminie ustalonym przez nauczyciela,

d)  prace powinny być ocenione w ciągu dwóch tygodni i udostępnione uczniom do wglądu na lekcji; prace mogą być udostępniane do wglądu rodzicom / opiekunom prawnym na zasadach określonych w § 2 ust 11 ,

e)  uczeń ma prawo do poprawienia ocen w terminie uzgodnionym z nauczycielem; zasady ich poprawy określa nauczyciel, który bierze pod uwagę indywidualne możliwości ucznia oraz stwarza mu warunki do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego,

f)   uczeń, który nie pisał sprawdzianu ma obowiązek napisania go w ciągu dwóch tygodni od daty oddania prac klasowych.

1.  Kolejne prace tego samego typu z danego przedmiotu można przeprowadzić po oddaniu uczniom pracy poprzedniej.

4.  Ocena wypowiedzi ustnej powinna być poprzedzona uzasadnieniem nauczyciela.

5.  Ocena sprawdzianów powinna być ustalona na podstawie punktacji podanej
razem z zadaniami sprawdzianu.

6.  Zadanie pozwalające zdobyć ocenę celującą powinno być wskazane oddzielnie.

7.    Do 10. września w szkole podstawowej i gimnazjum nie stawia się ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych. Wykreślono zapis - oraz ocen punktów ujemnych za zachowanie.

§ 6

Promowanie

 

1.  Uczeń klasy I –III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem określonym w ust 3.

2.  Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej w jednym roku szkolnym.

3.   Ucznia klasy I – III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej
samej klasie, tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwojui osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i I gimnazjum, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem przepisu § 6 ust 11, §7 ust. 1uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

4.  Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniuumiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami / opiekunami prawnymi.

5.  Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo
najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz
przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego klas VI.

6.  Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał końcowe oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, przystąpił do egzaminu zewnętrznego oraz brał udział w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego.

7.  O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu, umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo
najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia
w porozumieniu z rodzicami / opiekunami prawnymi.

8.  W klasach IV - VI i I – III gimnazjum uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem lub kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania.

9.  Uczniowie wyróżniający się wysokimi wynikami w nauce mogą być nagradzani.

W szkole funkcjonuje następujący system przyznawanianagród za bardzo dobre wyniki w nauce:

a)  nagroda książkowa za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu (najniższą oceną na świadectwie może być ocena dobra w nauce i bardzo dobra
w zachowaniu); nagrodę książkową otrzymuje uczeń, który osiągnął średnią ocen 4,75,

b)  list pochwalny dla uczniów (podsumowanie I semestru) – średnia ocen minimum 4,75 i minimum bardzo dobre zachowanie,

c)  list gratulacyjny dla rodziców uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum (I semestr)

d)  list gratulacyjny dla rodziców absolwentów klasy VI szkoły podstawowej
i klasy III gimnazjum kończących szkołę z wyróżnieniem,

e)  nagroda książkowa za 100% frekwencję w roku szkolnym,

f)     uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej i klasy III Gimnazjum, który na zakończenie szkoły na danym etapie edukacyjnym uzyskał najwyższą średnią ocen z trzech lat nauki oraz inne sukcesy podczas edukacji w szkole otrzymuje tytuł „Najlepszego Absolwenta” oraz nagrodę rzeczową ( np. w postaci złotego medalu). Rada Pedagogiczna może podjąć również decyzje o przyznaniu do dwóch srebrnych medali za osiągnięte wyniki w nauce.

3.     Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować warunkowo ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych ( z wyłączeniem klasy programowo najwyższej) pod warunkiem, że zajęcia te kontynuowane są
w klasie programowo wyższej.

4.     W klasie VI szkoły podstawowej uczeń musi przystąpić do sprawdzianu przygotowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

5.     W klasie III gimnazjum uczeń musi przystąpić do egzaminu przygotowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

§ 7

Egzamin poprawkowy

1.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej (II i III etap edukacyjny), uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2.  Termin egzaminu poprawkowego wyznaczany jest w ostatnim tygodniu ferii
letnich. O terminie tym wychowawca informuje ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych.

3.            Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły zgodnie z przepisami. Wychowawca klasy może uczestniczyć w egzaminie poprawkowym jako obserwator na pisemny wniosek ucznia.

 

4.  Nauczyciel, uczący przedmiotu, z którego uczeń zdaje egzamin poprawkowy może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

5.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę
ćwiczeń praktycznych.

6.  Zestaw pytań egzaminacyjnych (zestaw ćwiczeń) przygotowuje, w porozumieniu
z nauczycielami prowadzącymi takie same zajęcia edukacyjne, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Pytania te ( ćwiczenia) zatwierdza przewodniczący komisji. Przygotowane pytania muszą być dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia.

7.  Protokół wraz pisemną pracą ucznia przechowuje się w arkuszu ocen ucznia.

8.  Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, ustalonym przez Dyrektora szkoły, ale nie później jednak niż do końca pierwszej dekady września.

9.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 11.

10.  Ocena ustalona przez komisję egzaminacyjną jest oceną ostateczną.

11.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych po warunkiem, że te
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.

12.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

 

§ 8

Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia

 

1.  Uczeń ma prawo do przystąpienia do sprawdzianu, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna lub roczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców / prawnych opiekunów wystawiona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny, na zasadach określonych w § 3 ust 11.

2.  Sprawdzian przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora zgodnie z przepisami.

3.  Nauczyciel, uczący przedmiotu, z którego uczeń przystępuje do sprawdzianu może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

4.  W sprawdzianie może uczestniczyć bez prawa głosu:

a)  przedstawiciel Rady Rodziców – na wniosek rodziców ucznia,

b)  wychowawca klasy na wniosek ucznia.

5.  Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których sprawdzian ma formę
ćwiczeń praktycznych.

6.  Pytania ( ćwiczenia praktyczne) do sprawdzianu proponuje egzaminator a zatwierdza przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń praktycznych) musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń, a które są zawarte
w szczegółowych kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów (zajęć
edukacyjnych).

7.  Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół, który przechowywany jest w arkuszu ocen.

8.  Komisja, o której mowa w ust 3, może na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu:

a)  podwyższyć stopień- w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,

b)  pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.

9.  Stopień ustalony przez komisję jest ostateczny.

10.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

                                                              

§ 9

Egzamin klasyfikacyjny

 

1.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny, o który zwraca się z pisemną prośbą uczeń, jego rodzice lub opiekunowie.

3.  Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na pisemną prośbę jego rodziców / prawnych opiekunów Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.   Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki poza szkołą.

5.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń ubiegający się o przyjęcie do szkoły w celu wyrównania różnic programowych (np. uczniowie spoza rejonu bądź nowo zameldowani w rejonie Szkoły).

6.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza wyznaczona przez Dyrektora komisja.

7.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów – rodzice / prawni opiekunowie ucznia lub na ich wniosek przedstawiciel Rady Rodziców.

8.  Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego
rodzicami / prawnymi opiekunami. Egzamin ten musi się odbyć w danym roku szkolnym – w dwóch pierwszych tygodniach następnego semestru w przypadku oceny śródrocznej lub w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przypadku oceny rocznej.  Podanie o egzamin klasyfikacyjny musi być złożone na 6 dni przed dniem klasyfikacji.

9.  Ilość zdawanych w danym dniu egzaminów klasyfikacyjnych ustala się z uczniem
i jego rodzicami / prawnymi opiekunami.

10.  Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę
ćwiczeń praktycznych.

11.Pytania (ćwiczenia) na egzamin klasyfikacyjny ustala egzaminator w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi takie same zajęcia bądź pokrewne zajęcia edukacyjne, a zatwierdza przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań
powinien być zróżnicowany odpowiednio do skali ocen stosowanych w szkole.

12.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, do
którego dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół dołącza się do arkusza ocen ucznia.

13.  Ocena ustalona przez komisję na egzaminie klasyfikacyjnym jest oceną
ostateczną.

14.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

15.  Uczniowi, który nie przystąpił do egzaminu w dodatkowym terminie wpisuje się
w dokumentacji "nieklasyfikowany", co jest równoznaczne z powtarzaniem przez niego klasy.

§ 10

Ocenianie zachowania

 

1.   Ocena zachowania wyraża opinie o:

a)  funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym,

b)  respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

2.  Na pierwszym etapie edukacyjnym ocena zachowania jest oceną opisową i obejmuje następujące obszary:

a)  sposoby pracy,

b)  tworzenie obrazu siebie,

c)  współpracę z innymi,

d)  zachowanie w różnych sytuacjach.

3.  Do oceniania bieżącego zachowania w klasach I – III szkoły podstawowej stosuje się symbole oceny opisowej tak jak w poszczególnych edukacjach (W, L, N i P)

4.  Ocenę zachowania roczną i śródroczną dla uczniów począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się według skali:

a)  wzorowe,

b)  bardzo dobre,

c)  dobre,

d)  poprawne,

e)  nieodpowiednie,

f)   naganne.

Ocena "naganna" jest oceną negatywną, pozostałe oceny są ocenami pozytywnymi.

5.  Ocena, o której mowa w ust. 4 ustalana jest na podstawie obowiązującego
w szkole punktowego systemu oceniania zachowania.

6.            Bieżących wpisów do dziennika może dokonywać każdy pracownik pedagogiczny Zespołu Szkół w Niemczy.

 

§ 11

Kryteria oceniania zachowania uczniów w Zespole Szkół

 

1.  Stosunek do obowiązków szkolnych.

a)  systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne,

b)  aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych,

c)  dokłada wszelkich starań, by osiągnąć jak najlepsze wyniki.

1.  Kultura osobista.

a)  używa form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i nauczycielami oraz innymi osobami,

b)  zachowuje należytą dyscyplinę na lekcji,

c)  dba o bezpieczny, kulturalny wypoczynek podczas przerw śródlekcyjnych,

d)  przestrzega zasad kulturalnego zachowania także poza szkołą,

e)  dba o czystość ciała i strój godny postawy ucznia.

1.  Zachowania społeczne.

a)  sumiennie wypełnia dyżury i inne powierzone zadania na terenie szkoły
i klasy,

b)  dba o czystość i estetykę pomocy naukowych, dydaktycznych, wytwory pracy cudzej i własnej,

c)  tworzy atmosferę wzajemnej życzliwości, koleżeństwa, tolerancji,

d)  uczestniczy w pracach społecznych, uroczystościach, zajęciach edukacyjnych w ramach zajęć szkolnych i poza szkolnych,

e)  przestrzega zasad higieny zdrowotnej zgodnie z normami przyjętymi dla
danego wieku,

4.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej obowiązują następujące kryteria
oceny zachowania:

1) Ocenę wzorową – otrzymuje uczeń, który:

a)  osiąga w nauce, ze wszystkich przedmiotów oceny maksymalne na swoje możliwości,

b)  reprezentuje klasę lub szkołę w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,

c)  jest zawsze starannie przygotowany do zajęć lekcyjnych,

d)  aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, przygotowuje samodzielnie

i z własnej inicjatywy pomoce dydaktyczne, dodatkowe informacje, itp.,

e)  angażuje się w pracę na rzecz klasy i szkoły (jest inicjatorem i pomysłodawcą imprez),

f)   stosuje się do wszystkich punktów Regulaminu Szkoły,

g)  kulturalnie odnosi się do kolegów (nie wywiera presji psychicznej,
fizycznej, szanuje ich godność),

h)  okazuje szacunek kadrze pedagogicznej, pracownikom szkoły i starszym,

i)    nie odmawia pomocy potrzebującym i słabszym,

j)    wyróżnia się kulturą zachowania w szkole i poza nią (nigdy nie zdarza mu się używać wulgarnych słów, inicjować bójki, oszukiwać),

k)   punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne,

l)    nie opuszcza lekcji i zajęć bez ważnej przyczyny (absencję usprawiedliwia oświadczeniem rodziców lub zaświadczeniem lekarskim w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły)

m)dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom,

n)  bezwzględnie przestrzega zasad bhp,

o)  zawsze szanuje mienie szkolne, cudzą własność i uwrażliwia innych na ten problem,

p)  nie otrzymał więcej niż 20 punktów ujemnych,

q)  uczestniczy w wolontariacie,

r)   podczas realizacji projektu gimnazjalnego aktywnie uczestniczył w działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.

2)  Ocenę bardzo dobrą –otrzymuje ją uczeń, który:

a)  osiąga w nauce, ze wszystkich przedmiotów oceny maksymalne na swoje możliwości,

b)  reprezentuje klasę i szkołę w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,

c)  angażuje się w pracę na rzecz klasy i szkoły (jest inicjatorem i pomysłodawcą imprez),

d)  stosuje się do wszystkich punktów Regulaminu Szkoły,

e)  kulturalnie odnosi się do kolegów (nie wywiera presji psychicznej, fizycznej, szanuje ich godność),

f)   okazuje szacunek kadrze pedagogicznej, pracownikom szkoły i starszym,

g)  nie odmawia pomocy potrzebującym i słabszym,

h)  wyróżnia się kulturą zachowania,

i)    punktualnie uczęszcza do szkoły,

j)    nie opuszcza lekcji bez ważnej przyczyny (absencję usprawiedliwia oświadczeniem rodziców lub zaświadczeniem lekarskim,

k)  dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom,

l)    bezwzględnie przestrzega zasad bhp,

m)zawsze szanuje mienie szkolne i własne,

n)                  nie otrzymał więcej niż 30 punktów ujemnych,

o)  pełnił aktywna rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu

3) Ocenę dobrą –otrzymuje ją uczeń, który:

a)  osiąga w nauce oceny zazwyczaj pozytywne, nie zawsze na miarę swoich możliwości,

b)  doraźnie uczestniczy w konkursach czy zawodach, w których ma szansę wykazać się swoją wiedzą, umiejętnościami (zdarza mu się odmówić wzięcia udziału w imprezach),

c)  w miarę systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych,

d)  uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych nie budzi zastrzeżeń,

e)  uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

f)   sporadycznie zdarza mu się naruszyć Regulamin Szkoły,

g)  kulturalnie odnosi się do kolegów (nie wywiera presji psychicznej, fizycznej, szanuje ich godność),

h)  okazuje szacunek kadrze pedagogicznej, pracownikom szkoły i starszym,

i)    nie odmawia pomocy potrzebującym i słabszym,

j)    wyróżnia się kulturą zachowania,

k)  punktualnie uczęszcza do szkoły,

l)    nie opuszcza lekcji i zajęć bez ważnych powodów, absencję usprawiedliwia oświadczeniem rodziców lub zaświadczeniem lekarskim,

m)nie ulega nałogom,

n)  przestrzega zasad bhp,

o)  zawsze szanuje mienie szkolne i własne,

p)  nie otrzymał więcej niż 40 punktów ujemnych,

q)  prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.

 

4) Ocenę poprawną –otrzymuje ją uczeń, który:

a)  osiąga w nauce zazwyczaj oceny pozytywne, ale nie na miarę swoich możliwości,

b)  sporadycznie nie przygotowuje się do zajęć,

c)  zachowanie na zajęciach dydaktycznych niekiedy budzi zastrzeżenia
prowadzącego,

d)  uczestniczy na polecenie wychowawcy czy nauczycieli w określonych
imprezach i zajęciach na terenie Szkoły,

e)  sporadycznie zdarza mu się naruszyć Regulamin Szkoły,

f)   zdarza mu się popadać w konflikty z rówieśnikami,

g)  sporadycznie zdarza mu się niesubordynacja wobec nauczyciel i pracowników obsługi,

h)  nie angażuje się w pomoc innym rówieśnikom, a jeżeli robi to, to sporadycznie,

i)    z reguły punktualnie i systematycznie uczęszcza do szkoły (dopuszcza się do usprawiedliwionych spóźnień),

j)    czasami nie przestrzega zasad bhp ,

k)  czasami ulega nałogom,

l)     wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzyło mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnienia lub konfliktów w zespole,

ł)   nie otrzymał więcej niż 60 punktów ujemnych

5) Ocenę nieodpowiednią – otrzymuje ją uczeń, który:

a)  często ma niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych,

b)  często nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych,

c)  nieodpowiednio zachowuje się podczas zajęć edukacyjnych,

d)  niechętnie angażuje się w życie klasy,

e)  często narusza Regulamin Szkoły,

f)   popada w konflikty z rówieśnikami

g)  często zdarza mu niesubordynacja wobec nauczycieli i pracowników
obsługi,

h)  nie angażuje się w pomoc innym rówieśnikom,

i)    jego zachowanie budzi zastrzeżenia,

j)    notorycznie spóźnia się na lekcje,

k)  często nie przestrzega zasad bhp ,

l)    często ulega nałogom.

m)często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego.

6) Ocenę naganną – otrzymuje ją uczeń, który:

a)  ma niewłaściwy stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,

b)  celowo i świadomie łamie ogólnie obowiązujące normy moralne i prawne,

c)  nagannie zachowuje się w szkole i poza nią, a swoją postawą lekceważy innych uczniów kadrę pedagogiczną i pracowników szkoły,

d)  celowo i świadomie przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych,

e)  nie angażuje się w życie klasy i szkoły,

f)   świadomie prowokuje konflikty z rówieśnikami, jest agresywny, zaczepny, prowokuje agresywne zachowania rówieśników,

g)  nie angażuje się w pomoc innym,

h)  jego zachowanie budzi wiele zastrzeżeń,

i)    świadomie nie przestrzega zasad bhp ,

j)    swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych,

k)  celowo i świadomie niszczy mienie szkolne i cudzą własność,

l)    ulega nałogom.

m)nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu o opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak
i opiekuna projektu.

5.  Roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

Uczeń może uzyskać wyższą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania o jeden stopień w przypadku reprezentowania szkoły w uroczystościach i imprezach rangi, co najmniej gminnej, udziału w wolontariacie, reprezentowania klasy lub szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i promowanie szkoły w środowisku lokalnym (np. występy artystyczne podczas imprez okolicznościowych, współorganizowanie warsztatów przedmiotowych).

6.     W przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice / opiekunowie prawni nie zgadzają się z proponowaną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania mogą złożyć pisemny wniosek z uzasadnieniem do wychowawcy klasy najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, jeśli spełnione są następujące warunki:

a) na uzyskaną ocenę mogły mieć wpływ: rozpad rodziny, poważna choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny (rodzice, rodzeństwo)

b) ocenę śródroczną uczeń miał, co najmniej taką, jak proponowana roczna

c) nie popełnił czynu karalnego w rozumieniu " Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich"

7.     Jeżeli uczeń spełnia te warunki, to:

a)  Wychowawca klasy przedstawia odwołanie ucznia na klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej, uzasadnia zaproponowaną przez siebie ocenę klasyfikacyjną zachowania oraz poddaje pod dyskusję

b)  Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów decyduje o rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania ucznia,

c)  Ocena zachowania nie może być niższa niż wcześniej proponowana przez wychowawcę i jest oceną ostateczną.

8.  Wychowawca ustalający roczną ocenę zachowania powinien ją ustnie uzasadnić; pisemnego uzasadnienia oceny dokonuje na prośbę ucznia lub rodzica / opiekuna prawnego.

9.Od wystawionej oceny z zachowania uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść odwołanie na zasadach określonych w § 3 ust 13.

10. Uczeń, u którego stwierdzono (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania albo opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub specjalistycznej) zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, otrzymuje ocenę klasyfikacyjną zachowania z uwzględnieniem wpływu zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie.

 

  

§ 12

Punktowy system oceniania zachowania

 

1.  W zespole szkół funkcjonuje punktowy system oceniania zachowania.

2.  Uczeń na początku każdego semestru w danym roku szkolnym otrzymuje
100 punktów.

3.  Punkty bieżące przyznawane są uczniowi według zasad określonych w ust 6.

4.  Przy ustalaniu oceny zachowania przyjmuje się następującą skalę;

a)  od 250 pkt                            - wzorowe,

b)  200 – 249 pkt                       - bardzo dobre

c)  150 – 199 pkt                       - dobre

d)  100 – 149 pkt                       - poprawne

e)  50 – 99 pkt  - nieodpowiednie

f)   poniżej 50 pkt                      - naganne

5.  Uczeń, który w punktacji bieżącej uzyskał w ciągu semestru: 20 pkt ujemnych nie może otrzymać oceny wzorowej, 30 pkt ujemnych - oceny bardzo dobrej,
40 pkt ujemnych – oceny dobrej, 60 punktów ujemnych – oceny poprawnej
 śródrocznej i rocznej oceny zachowania.

5. a) Każdy pracownik pedagogiczny Zespołu Szkół w Niemczy jest zobowiązany do wpisywania punktów dodatnich i ujemnych zgodnie z niżej podaną punktacją.

 

6.  Zasady punktowania przy ocenianiu zachowania ucznia:

a)  kryteria przyznawania punktów dodatnich

 

Lp.

Kryteria

Przyznane punkty

1.     

Gdy wszystkie nieobecności są usprawiedliwione

  5 pkt - na koniec miesiąca

2.     

Frekwencja 100 %

30 pkt - na koniec semestru

3.     

Frekwencja powyżej 90%

10 pkt – na koniec semestru

4.     

Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych

   5pkt - na koniec semestru   za każdy przedmiot

5.     

Pełnienie funkcji w szkole:

Poczet Sztandarowy

Samorząd szkolny

Obsługa techniczna sprzętu na uroczystościach szkolnych

 

20 pkt -  na koniec semestru

15 pkt – na koniec semestru

15 pkt – na koniec semestru

6.     

Pełnienie funkcji w klasie (Samorząd klasowy, działania na rzecz klasy itp.)

10 pkt - na koniec semestru

7.     

Wolontariat

20 pkt – na koniec semestru

8.     

Osiągnięcia ucznia (konkursy, zawody sportowe, przedmiotowe itp.) – każdorazowo za udział

a)  w konkursie szkolnym (2 pkt)

b)  na szczeblu gminnym (3 pkt)

c)  na szczeblu powiatowym (5 pkt)

d)  na szczeblu wojewódzkim (15 pkt)

e)  na szczeblu ogólnopolskim (20 pkt)

f)   udział w konkursach międzynarodowych (30 pkt)

g)  dodatkowo w pkt

     a-c za miejsca od 1 do 3
     i tytuł laureata, wyróżnienie (10 pkt)

     d-e za miejsca od 1 do 3
     i tytuł laureata, wyróżnienie (20 pkt)

     f za miejsca od 1 do 3 
     i tytuł laureata, wyróżnienie (50 pkt)

h)  dodatkowo w pkt b – e za udział w konkursach kuratoryjnych (10)

 

1.     

Przygotowanie i aktywny udział w apelu lub imprezie szkolnej - każdorazowo

1 - 20 pkt

2.     

Strój galowy na uroczystościach szkolnych – każdorazowo

 5 pkt

3.     

Każdorazowo praca na rzecz szkoły i klasy

  1 - 5 pkt

4.     

Udział w zbiórce surowców wtórnych (osobno makulatura, baterie, nakrętki) na koniec semestru

 1 – 10 pkt

5.     

Każdorazowa reakcja na przejawy złego zachowania

  5 pkt

6.     

Projekt edukacyjny

              1 – 10 pkt

7.     

Postawa, kultura osobista, kultura słowa -

każdy nauczyciel uczący w danej klasie pod koniec semestru.

 

wz    – 5 pkt

bdb  – 4 pkt

db    – 3 pkt

pop  – 2 pkt

ndp  – 0 pkt

ng    – 0 pkt

 

 

b)            Kryteria przyznawania punktów ujemnych

Lp.

Kryteria

Przyznane punkty

1.     

Każda godzina nieusprawiedliwiona oprócz wagarów

- 1 pkt

2.     

Wagary – każdorazowo

- 5 pkt

3.     

Każde spóźnienie

- 2 pkt

4.     

a) Niewykonanie polecenia nauczyciela lub innego pracownika szkoły,  (-5 pkt)

b) lekceważące odnoszenie się do nauczycieli i innych pracowników szkoły, obrażanie, itp. (-20 pkt)

 

5.     

Opuszczenie terenu szkoły podczas przerwy bez zezwolenia

 - 10 pkt

6.     

Każde niewywiązanie się z przyjętych zadań

- 5 pkt 

7.     

Każdorazowy niezgodny z regulaminem szkoły wygląd ucznia

- 5 pkt

8.     

Nieodpowiednie zachowanie – wulgaryzmy, agresja słowna w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę (np. wycieczka, zabawa szkolna, zawody, itp.)

- 20 pkt

9.     

Bójki, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej , zastraszanie, wymuszenia

- 20 pkt

10.   

Stosowanie przemocy fizycznej skutkującej widocznym uszkodzeniem ciała

- 50 pkt

11.   

Każdorazowe udokumentowane

a) palenie papierosów,  (-15 pkt)

b) picie alkoholu, używanie lub posiadanie substancji psychoaktywnych (-50 pkt)

w czasie przebywania pod opieką pracowników szkoły

 

12.   

Każdorazowe przywłaszczenie cudzej własności, wyłudzanie pieniędzy 

- 50 pkt

13.   

Każdorazowe udowodnione fałszowanie dokumentów (np. usprawiedliwienia itp. )

 -10 pkt

14.   

Każdorazowe ściąganie na sprawdzianach, kartkówkach, pracach klasowych

- 5 pkt

15.   

Każdorazowe niszczenie mienia szkoły lub innych uczniów

 - 20 pkt

16.   

Każdorazowe niszczenie mienia szkoły lub innych uczniów na kwotę powyżej 50 zł

 - 50 pkt

17.   

Każdorazowa niedbałość o porządek (np. śmiecenie)

- 5 pkt

18.   

Każdorazowe przeszkadzanie na lekcji itp.

- 5 pkt

19.   

Każdorazowe odesłanie ucznia do wychowawcy, pedagoga, Dyrektora na rozmowę dyscyplinującą

- 5 pkt

20.   

Każdorazowe wyjście w trakcie lekcji bez zezwolenia.

               - 10 pkt

21.   

Każdorazowe korzystanie w klasiez telefonu, aparatu fotograficznego, kamery oraz innych urządzeń multimedialnych bez zgody nauczyciela

  - 30 pkt

22.   

Każdorazowy brak obuwia zamiennego w czasie określonym w regulaminie szkoły lub podczas zajęć na sali gimnastycznej.

 - 5 pkt

23.   

Każdorazowe naruszenie regulaminu szkoły inne niż wymienione wcześniej

- 5 pkt

24.   

Każdorazowe  uzyskanie nagany

wychowawcy

Dyrektora

- 50 pkt

- 75 pkt

25.   

Każdorazowe umieszczenie niewłaściwego swojego wizerunku, wulgarnych lub obrażających czyjąś godność wpisów w Internecie

- 30 pkt

26.   

Każdorazowe umieszczenie cudzego wizerunku w Internecie bez jego zgody

- 50 pkt

27.   

Niezrealizowanie projektu edukacyjnego
w wyznaczonym terminie

- 10 pkt

 

7.  Ocena roczna zachowania jest średnią punktów z semestru I i II.

8.  W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (rozprowadzanie narkotyków
i substancji psychoaktywnych, kradzież z interwencją policji) uchwałą Rady Pedagogicznej można wystawić ocenę naganną nawet wtedy, gdy uczeń był pod innym względem wzorowy.

9.  Nauczyciele przyznający punkty powinni poinformować o tym fakcie wychowawcę ucznia w ciągu 7 dni od zaistniałej sytuacji.

10.         Każdy nauczyciel jest zobowiązany do przyznania puktów ujemnych, jeżeli jest świadkiem niewłaściwych zachowań uczniów.

Zmiany w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania wprowadzono decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 01.09.2016.

 

Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Basiów
email: ebasiow@mzopo.niemcza.pl
, w dniu:  05‑05‑2017 12:59:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Basiów
email: ebasiow@mzopo.niemcza.pl
, w dniu:  05‑05‑2017 12:59:58
Data ostatniej aktualizacji:
05‑05‑2017 13:00:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie