Statut


STATUT  ZESPOŁU  SZKÓŁ  W NIEMCZY
 
ROZDZIAŁ  I:  NAZWA  SZKOŁY
§ 1
1.        Zespół Szkół w Niemczy zwany dalej „ Szkołą” jest szkołą publiczną prowadzoną przez Gminę Niemcza.
2.        Zespół Szkół w Niemczy został powołany uchwałą Rady Miejskiej w Niemczy
Nr VII/44/99 z dnia 31 maja 1999r.
3.        W skład Zespołu Szkół w Niemczy wchodzi:
a) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Niemczy przekształcona Uchwałą Nr V/28/99 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 11 marca 1999 r.
b) Gimnazjum w Niemczy powołane Uchwałą Nr V/27/99 Rady Miejskiej
w Niemczy z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum
i określenia jego obwodu.
4.        Zespół Szkół mieści się w Niemczy przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 25.
5.        Szkoła Podstawowa otrzymała imię w dniu 15 października 1977 r. nadane przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Wałbrzychu.
6.        Patronem Szkoły Podstawowej jest Bolesław Chrobry.
7.        15 października obchodzony jest Dzień Patrona.
8.        Pełne brzmienie nazwy Szkoły:
Zespół Szkół w Niemczy
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego
 i Gimnazjum
9.   Obwód Zespołu Szkół obejmuje wszystkie dzieci i młodzież objęte obowiązkiem
szkolnym zamieszkałe na teranie miasta i gminy Niemcza.
10. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi:     
a)    w Szkole Podstawowej – 6 lat,  
b)   w Gimnazjum – 3 lata.
 
 
ROZDZIAŁ II:  CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 2
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w „Ustawie o systemie oświaty” oraz
w „ Podstawie programowej kształcenia ogólnego”.
Zapewnia się uczniom w szczególności:
a)    naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
b)   zdobywanie wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie edukacyjnym,
c)    zrozumienie i opanowanie przekazywanych treści,
d)   rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
e)     traktowanie wiadomości przedmiotowych w taki sposób, aby prowadziły do lepszego zrozumienia świata, ludzi i siebie,
f)    poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
europejskiej,
g)   podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
h)   dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
i)     stwarzanie możliwości korzystania z opieki pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej oraz przeprowadzanie zajęć w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów,
j)      umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów oraz  realizowanie indywidualnych programów nauczania,
k)   każdy uczeń  lub jego  rodzice/ prawni opiekunowie ma prawo wystąpienia o  indywidualny program lub tok nauki;uczeń ma prawo dorealizowania nauki w warunkach pozaszkolnych,
l)     od decyzji Dyrektora szkoły uczeń lub rodzice / prawni opiekunowie mogą odwołać się do organu nadzorującego szkołę.
2. Szkoła realizuje zadania wychowawcze odpowiednio do wieku uczniów, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny, a w szczególności:
a)    zapewnia odpowiednią opiekę nauczycieli nad uczniami przebywającymi
w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
b)   zapewnia opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę,
c)    zapewnia opiekę w czasie przerw międzylekcyjnych przez organizowanie dyżurów sprawowanych przez nauczycieli,
d)   szczególną opieką otoczeni są uczniowie klas I – III  szkoły podstawowej, którzy dysponują wydzieloną częścią budynku szkolnego, mają przeznaczony tylko do swojej dyspozycji plac zabaw i zapewnioną opiekę uczących w tych klasach nauczycieli,
e)    dla uczniów dojeżdżających do szkoły podstawowej i gimnazjum zapewnia się
opiekę w ramach działalności świetlicy,
3.   Szkoła umożliwia pobieranie nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie, zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie
z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
 
ROZDZIAŁ III:  ORGANY SZKOŁY
§ 3
 
1.    Organami szkoły są:
a)    Dyrektor Zespołu Szkół, Wicedyrektor Zespołu Szkół,
b)   Rada Pedagogiczna,
c)    Rada Rodziców,
d)   Samorządy Uczniowskie.
1.    Organem szkoły może być również Rada Szkoły powołana przez Dyrektora lub na wniosek Rady Rodziców, a w przypadku gimnazjum również na wniosek samorządu uczniowskiego.
2.    Organy szkoły posiadające regulaminy swojej działalności uchwalają je zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem.
 
§ 4
Dyrektor szkoły
 
1.    Podejmuje decyzje w sprawach obowiązku szkolnego:
a)    wcześniejszego przyjęcia do szkoły ( opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej),
b)   odroczenia obowiązku szkolnego ( opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej),
c)     zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
2.    Opracowuje dokumenty dotyczące organizacji i funkcjonowania szkoły.
3.    Opracowuje zakres obowiązków wszystkich pracowników szkoły.
4.    Dokonuje powierzenia i odwołania stanowiska Wicedyrektora na zasadach określonych
w ustawie o systemie oświaty, jest odpowiedzialny za zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
5.    Decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, występuje z wnioskami o przyznanie odznaczeń i innych form nagród dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii jej
odpowiednich organów.
6.    Kieruje pracą szkoły, w szczególności:
a)    przyjmuje uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum,
b)   nadzoruje sprawowanie opieki przez nauczycieli nad uczniami podczas zajęć
odbywających się w szkole lub poza nią,
c)    współdziała z organami szkoły,
d)   wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
e)    pełni nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli i wychowawców,
f)    dba o mienie szkoły, rozwój bazy technicznej i dydaktycznej,
g)   dysponuje środkami finansowymi i prawidłowo je wykorzystuje,
h)   zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktyczno –
wychowawczych.
7.  Dyrektor odpowiada za:
a)  poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania,
b)  realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętymi w ramach ich kompetencji oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę
i organu prowadzącego,
c)  bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie szkoły oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektu placówki,
d)  celowe wykorzystanie środków finansowych,
e)  zgodne z przepisami prawa prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,
f)   kontrolę spełniania obowiązku szkolnego w stosunku do dzieci i młodzieży mieszkających w obwodzie szkoły,
g)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
h)  organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych, jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (zgodnie z przepisami).
8.  Dyrektor ma prawo do:
a)  wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,
b)  premiowania pracowników zgodnie z regulaminem, a także udzielania kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy,
c)  udziału w zebraniach organów szkoły zwołanych na jego wniosek,
d)  uczestniczenia we wszystkich zebraniach ogółu uczniów lub rodziców zwołanych przez organy szkoły lub organ prowadzący.
9. Obowiązkiem Dyrektora jest wstrzymanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej
niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 
§ 5
Wicedyrektor
 
1.    W szkole tworzy się stanowisko Wicedyrektora (jeden, na co najmniej 12 oddziałów), który:
1)   zastępuje Dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w pracy, z uzasadnionych powodów przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:
a)    podejmuje decyzje w spawach pilnych,
b)   podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia Dyrektora, używając własnej pieczątki,
c)    współdziała z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi oraz
innymi instytucjami,
d)   kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługi.
1)   organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców  klas,    świetlicy   i   biblioteki   szkolnej   oraz pedagoga szkolnego,
2)   utrzymuje kontakty z ramienia dyrekcji szkoły z rodzicami,
3)   współpracuje ze szkolną higienistką oraz - z ramienia dyrekcji szkoły - z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
4)   prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym nauczycieli i pedagoga szkolnego,
5)   nadzoruje   wypełnianie   obowiązku   szkolnego   przez   dzieci   zamieszkałe
w obwodzie szkolnym,
6)   pełni   nadzór   nad   pracą   zespołów   wyrównawczych, zespołów problemowo - zadaniowych  i   kół zainteresowań,
7)   nadzoruje realizację 19 i 20 godziny.
2.  Uprawnienia i odpowiedzialność Wicedyrektora:
a)    jest bezpośrednim przełożonym służbowym, z upoważnienia Dyrektora szkoły, nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej, wychowawców świetlicy, pedagoga szkolnego i bibliotekarza,
b)   jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia bieżącego nadzoru nad szkołą, a także podczas pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora ma, więc prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń,
c)    ma prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny, do formułowania projektu oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo - opiekuńczej wszystkich nauczycieli i wychowawców,
d)   ma prawo wnioskowania do Dyrektora   w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym.
e)    odpowiada za pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły,
f)    ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem: Wicedyrektor Zespołu Szkół oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji,
3. Odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za
realizację zadań wynikających ze szczegółowego przydziału czynności.
4. Szczegółowy zakres obowiązków, kompetencji i zadań Wicedyrektora zawiera przydzielony mu przez Dyrektora zakres czynności.
 
§ 6
Rada Pedagogiczna
1.    W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły
w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania
i opieki.
2.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele
i specjaliści zatrudnieni w szkole.   W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie placówki, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
3.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej z urzędu jest dyrektor szkoły, który przygotowuje
i prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad na piśmie ( księga zarządzeń).
4.    Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, pod koniec każdego semestru w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, a rady szkoleniowe i robocze zależnie od bieżących potrzeb.
5.    Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu             nadzorującego szkołę, z inicjatywy Dyrektora szkoły, przewodniczącego Rady Rodziców, Rady  Szkoły (jeśli taka została powołana), organu prowadzącego szkołę albo, co najmniej
1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6. Przewodniczący Rady Pedagogicznej powołuje stałe lub doraźne zespoły składające się
z członków Rady Pedagogicznej do realizacji określonych zadań.
7. Rada Pedagogiczna przygotowuje propozycje zmian statutu i przedstawia je do zaopiniowania Radzie Rodziców i Radzie Szkoły (jeśli taka została powołana).
8.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a)  zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez odpowiednie organy szkoły,
b)  podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikowania i promowania uczniów,
c)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez odpowiednie organy szkoły,
d)  ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e)  opracowanie i uchwalenie  Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania,
f) uchwalenie i zatwierdzenie po zasięgnięciu opinii odpowiednich organów szkoły szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,
g)  opracowanie programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu
profilaktyki.
h)  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki,
9.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a)  organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
b)   szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum,
c)    projekt planu finansowego szkoły,
d)   wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
e)   propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
10.  Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie osoby ze stanowiska Dyrektora.
11. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, zgodny z ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły.
13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
14. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania w tajemnicy spraw
poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 
§ 7
Rada Rodziców
 
1.  W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców / opiekunów prawnych uczniów i uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły.
1)   w skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców z każdej rady oddziałowej wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału, przedstawiciele Rady Rodziców wybierani są na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym, z zastrzeżeniem, że jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,
2)   Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania placówki,
3)   w zebraniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym Dyrektor szkoły, do udziału w zebraniach Rady Rodziców mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.
4)   Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
w szczególności:
a)    wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
b)   szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów rodziców do Rady Rodziców.
6)    Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
2.  Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1)   uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a)      programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b)      programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
1)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły,
2)   opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.
3.  W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.  Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców.
 
§ 8
Rada Szkoły
 
1.  W szkole może działać Rada Szkoły zadaniem, której jest uczestniczenie w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:
a)    uchwalanie statutu szkoły,
b)   przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków
specjalnych szkoły i opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,
c)    może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą
z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej Dyrektora lub
innego nauczyciela zatrudnionego w szkole, wnioski te mają dla organu charakter
wiążący,
d)   opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły,
e)    z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do
Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, w szczególności
w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
2.  W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Szkoły określa jej regulamin.
3.  W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie:
a)    nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli na zebraniu Rady Pedagogicznej,
w obecności, co najmniej połowy jej członków,
b)   rodzice wybrani przez ogół rodziców na ogólnym zebraniu rad oddziałowych,
c)    uczniowie gimnazjum wybrani przez ogół uczniów gimnazjum na ogólnym zebraniu samorządów klasowych (z zgodnie ustawą o systemie oświaty).
4.  Rada Szkoły liczy, co najmniej 6 osób.
5.  Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lataz możliwością corocznej wymiany 1/3 składu rady.
6.  Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego.
7.  Zebrania rady są protokołowane.
8.  W zebraniach Rady Szkoły może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły lub zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby
z głosem doradczym.
 
 
 
 
§ 9
Samorządy Uczniowskie
 
1. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum tworzą dwa odrębne Samorządy Uczniowskie. Regulaminy samorządów są zgodne ze statutem szkoły i uchwalone przez ogół uczniów
w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
2.  Do zadań samorządów należy:                               
a)    organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w statucie,
b)   przedstawianie władzom szklonym opinii i potrzeb uczniów,
c)    współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań
naukowych i kulturalnych, sportowych, organizowanie wypoczynku i rozrywki,
d)   przedstawianie stosownym organom szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,
3.  Organy samorządów są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4.  Uprawnienia samorządów obejmują:
a)    przedstawianie propozycji do planu wychowawczego szkoły,
b)   udział w tworzeniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.
c)    wydawanie gazetek szkolnych, korzystanie z radia szkolnego, organizowanie apeli w celu poinformowania uczniów o swojej działalności.
d)   przedstawienie propozycji uczniów do kar i nagród określonych w statucie.
e)    udział przedstawicieli, z głosem doradczym, w zebraniach Rady Pedagogicznej
i komisji dotyczących spraw wychowawczych.
f)    propozycję wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 
§10
Rozwiązywanie konfliktów
 
1. Szkoła umożliwia każdemu z działających na jej terenie organów rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz placówki.
2. W sytuacjach konfliktowych między Dyrektorem placówki a Radą Pedagogiczną mediatorem jest organ prowadzący szkołę.
3. Sytuacje konfliktowe między organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców
i uczniów rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół, z możliwością odwołania się stron do
organu prowadzącego szkołę.
4.  Decyzja organu prowadzącego w sytuacjach konfliktowych jest ostateczna.
 
 
§ 11
Rodzice / opiekunowie prawni
 
1.    Rodzice / opiekunowie prawni i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
Rodzice / opiekunowie prawni mają prawo do:
a)    znajomości programów wychowawczego i profilaktycznego szkoły,
b)   znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,        
c)    uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania,
postępów i przyczyn trudności w nauce,
d)   uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
e)    wyrażania i przekazywania za pośrednictwem Rady Rodziców (Rady Szkoły)
organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,
f)    dostępu do dziennika elektronicznego.
1.    Dla zapewnienia właściwej współpracy wychowawcy z rodzicami / opiekunami prawnymi szkoła organizuje stałe spotkania w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. Spotkania te powinny być organizowane nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2.    W każdy pierwszy czwartek miesiąca (z wyłączeniem dni świątecznych i wymienionych
w ust. 4) szkoła organizuje konsultacje dla rodziców. W tym dniu od godz. 1600 do 1700 wszyscy nauczyciele przebywają na terenie szkoły i każdy z rodziców / opiekunów
prawnych może zasięgnąć informacjiw sprawach dotyczących dziecka.
3.    Konsultacji nie ma w pierwszy czwartek września i w pierwszy czwartek kolejnego
miesiąca po klasyfikacji śródrocznej, po feriach zimowych.
ROZDZIAŁ IV: ORGANIZACJA SZKOŁY
§12
 
1.  Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy zawarte w rozporządzeniu MEN
w sprawie organizacji roku szkolnego.
2.  Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Koniec pierwszego semestru określony jest terminem śródrocznej rady klasyfikacyjnej w danym roku szkolnym, nie później jednak niż
31 stycznia.
3.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora do 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę do 31 maja.
 
§13
 
1.  Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
2.  Oddział złożony jest z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania, zgodnym z ramowym
planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy.
 
§14
 
1.  Organizację stałych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 
§15
 
1. Podstawową formą pracy  szkoły   są  obowiązkowe zajęcia   dydaktyczno  -  wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym z wyłączeniem klas I – III szkoły podstawowej oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
2.    Zajęcia, o których mowa w ust 1 pkt. a i b organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców
3.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
4.    Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący
te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 
§16
 
1.  Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach
liczących nie więcej niż 25 uczniów. Możliwe jest zwiększenie liczby uczniów w klasie na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.
2.    Jeżeli klasa liczy powyżej 30 osób, na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa nauka może być prowadzona w grupach. Dotyczy to następujących przedmiotów:
a)    zajęcia techniczne,
b)   fizyka,
c)    chemia,
d)   biologia.
3.   Podział na grupy jest obowiązkowy w II i III etapie edukacyjnym na zajęciach:
a)    komputerowych i informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów,
z tym, że liczba uczniów nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych
w pracowni komputerowej,
b)   z języków obcych, z tym, że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyklasowych liczących od 10 do 24 uczniów,
c)    wychowania fizycznego w grupach liczących powyżej 26 uczniów; grupy mogą być jednopłciowe lub koedukacyjne; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyklasowych lub międzyszkolnych,
 
 
§17
 
1.  Poza   systemem   klasowo  -   lekcyjnym   w   grupach   oddziałowych,    międzyoddziałowych, międzyklasowych, międzyszkolnych prowadzone są:
a)    dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wychowawcze,
b)   konsultacje przedmiotowe,
c)    zajęcia wyrównawcze,
d)   koła zainteresowań,
e)    dodatkowe zajęcia sportowe,
f)    zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej,
g)   zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
h)   zajęcia rewalidacyjne,
i)     zajęcia logopedyczne,
j)     wycieczki.
2.  W szkole przewidziane są również zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej obejmujące:
a)                 zajęcia indywidualne,
b)                 zajęcia grupowe,
c)                  zajęcia warsztatowe,
3.    Zajęcia, o których mowa w ust 1 mogą być organizowane w ramach realizacji 19 i 20
godziny wynikającej z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy Karta Nauczyciela, posiadanych przez szkołę środków finansowych, lub finansowanych przez organ prowadzący szkoły.
4.    Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwa
45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych i opiekuńczych 60 minut.
5.    Liczebność uczestników poszczególnych form zajęć szczegółowo określają przepisy prawa oświatowego zawarte między innymi w rozporządzeniu MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkołach.
                                  
§ 18
 
Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów uczelni wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 
§19
 
1.  Szkoła umożliwia uczniom korzystanie ze stołówki i sklepiku spożywczego znajdujących się na terenie szkoły.
2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dzierżawca stołówki
w porozumieniu z dyrektorem szkoły i po akceptacji Rady Rodziców.
 
§ 20
Biblioteka szkolna
 
1.    Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców / prawnych opiekunów oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
2.    Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a za zgodą Dyrektora również osoby z zewnątrz.
3.    Biblioteka posiada własny regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół określającym prawa czytelnika i zasady korzystania z biblioteki.
4.    Nauczyciel bibliotekarz jest odpowiedzialny za całość zbiorów oraz dokonuje zakupu nowych woluminów, dokonuje opracowania i konserwacji księgozbioru, kontroluje ich stan, a także przedstawia radzie pedagogicznej sprawozdanie z pracy biblioteki oraz stanu czytelnictwa uczniów dwa razy w roku.
5.    Kontrola stanu zbiorów odbywa się, co najmniej raz na pięć lat, przy zmianie nauczyciela bibliotekarza lub w razie wypadku losowego.
6.    Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia korzystanie z księgozbioru na miejscu, korzystanie z internetowego centrum multimedialnego oraz wypożyczanie zbiorów poza bibliotekę.
7.    Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zasobów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Są one zatwierdzane przez Dyrektora szkoły.
8.    W rocznym planie działalności biblioteki szkolnej uwzględnione są założenia
z planu pracy szkoły.
9.    Ministerialne podręczniki do I etapu edukacyjnego, dotacyjne podręczniki do II i III etapu edukacyjnego oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe są własnością biblioteki szkolnej.  Uczeń wraz z rodzicem/ opiekunem prawnym wypożycza podręcznik na dany rok szkolny
i zobowiązuje się oddać go w dobrym stanie.     W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany do jego odkupienia i dokonania zwrotu do biblioteki na zasadach określonych w regulaminie wypożyczeń.
 
§ 21
Świetlica szkolna
 
1.    Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności zespołu szkół zapewniającą dzieciom i młodzieży zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce, rekreację oraz atrakcyjne formy zajęć. Opieką świetlicową objęci są również uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum dojeżdżający do szkoły.
2.    Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych liczących do 25 uczniów.
3.    Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy.
4.    Wychowawca świetlicy prowadzi dokumentację swojej pracy w formie dziennika zajęć oraz wykazuje troskę o należyty stan i wzbogacanie wyposażenia świetlicy, przygotowuje podczas zajęć świetlicowych programy / imprezy okolicznościowe zgodnie z planem pracy szkoły i świetlicy szkolnej.
5.    Godziny pracy świetlicy szkolnej są zatwierdzone przez Dyrektora szkoły.
 
§ 22
Baza Zespołu Szkół
 
1.  Do realizacji zadań szkoła posiada bazę:
a)    pomieszczenia do nauki,
b)   gabinet pedagoga szkolnego,
c)    gabinet pielęgniarki szkolnej,
d)   pomieszczenia biblioteczne,
e)    świetlicę szkolną,
f)    salę gimnastyczną i boisko,
g)   pomieszczenie księgowości,
h)   pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
i)     pomoce dydaktyczne i wyposażenie niezbędne do realizacji podstaw programowych szkół tworzących zespół,
j)     gabinet psychologa szkolnego .
 
 
ROZDZIAŁ V:   ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI  I   INNYCH   PRACOWNIKÓW
ZESPOŁU  SZKÓŁ
 
§ 23
 
1.  W szkole  zatrudnia  się  nauczycieli,   pracowników administracyjnych i obsługi.
2.  Zasady   zatrudniania  nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela.
3. Zasady zatrudniania pozostałych   pracowników określają odrębne przepisy (Kodeks Pracy).
4. Pracownicy szkoły mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie szkoły.
 
§ 24
Nauczyciele
 
 1.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno — wychowawczą i opiekuńczą realizując wybrany program nauczania zgodny z obowiązującą podstawą programową, jest odpowiedzialny, za jakość, wyniki tej pracy, a także realizuje zadania organizacyjne wyznaczone w planie pracy szkoły.
2.   Do szczególnych zadań nauczycieli należy:
a)    odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas prowadzonych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, opiekuńczych lub innych zajęć
organizowanych przez szkołę,
b)   czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego, planowanie swojej pracy i posiadanie w formie pisemnej planu realizacji podstaw programowych; dążenie do własnego rozwoju osobowego poprzez doskonalenie warsztatu pracy
i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
c)    wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
d)   bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów,
e)    sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
f)    dokumentowanie działań związanych z pracą i ocenianiem uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej (publicznej i niepublicznej): dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia karty pracy, kartkówki, sprawdziany, prace klasowe, wymagania na poszczególne oceny, zapisy w dokumentacji pracy nauczyciela.
g)   udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oraz rozwijaniu zdolności i zainteresowań w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
h)   kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla drugiego człowieka,
i)     kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
3.    Nauczyciel ma obowiązek posiadania opracowanych wymagań edukacyjnych oraz kryteriów oceniania z zakresu nauczanego przedmiotu.
4.    Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz rodziców/ opiekunów prawnych o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania i kryteriach oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Oceny są jawne dla ucznia i rodziców/opiekunów prawnych. Ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę ucznia z danego przedmiotu szkolnego.
5.    Na początku roku szkolnego nauczyciele przekazują informacje uczniom
i rodzicom / opiekunom prawnym na temat warunków i trybu uzyskania wyższych ocen niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne.
6.    Nauczyciel stażysta w okresie pierwszego roku pracy ma obowiązek sporządzania pisemnych konspektów lekcji (zajęć).
7.     Nauczycielom rozpoczynającym pracę szkoła zapewnia następujące formy pomo­cy:
a)    pomoc nauczyciela bibliotekarza,
b)   pomoc opiekuna stażu (nauczyciel tego samego przedmiotu lub pokrewnego –
minimum nauczyciel mianowany),
c)    przykładowe rozkłady materiału,
d)   lekcje koleżeńskie,
e)    udział w zebraniach zespołów przedmiotowych,
f)    szkolenia w ramach Rady Pedagogicznej.
3.     Nauczyciele, wychowawcy i inni specjaliści zatrudnieni w szkole tworzą zespoły.
      W Zespole Szkół w Niemczy działają następujące zespoły:
a)    zespół humanistyczny ( nauczyciele przedmiotów humanistycznych, artystycznych, religii, bibliotekarz),
b)   zespół języków obcych nowożytnych (nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego),
c)    zespół matematyczno – przyrodniczy ( nauczyciele matematyki i przedmiotów przyrodniczych, informatyki, zajęć technicznych),
d)   zespół wychowania fizycznego (nauczyciele wychowania fizycznego),
e)    zespół edukacji wczesnoszkolnej ( nauczyciele I etapu edukacyjnego, logopeda,
pedagog, psycholog, nauczyciele świetlicy)
f)    zespół wychowawczy szkoły podstawowej (tworzą go wychowawcy klas szkoły podstawowej) i gimnazjum (tworzą go wychowawcy klas gimnazjalnych) oraz pedagog i psycholog szkolny,
g)   inne zespoły powoływane przez radę pedagogiczną lub Dyrektora stosownie do
potrzeb.
9.  Ogólne cele i zadania zespołów obejmują:
a)   zorganizowanie współpracy nauczycieli w zakresie wyboru programów nauczania, sposobów ich realizacji, aktualizowania szkol­nego zestawu programów nauczania, korelowania treści kształcenia i wychowania,
b)  opracowanie    kryteriów  wymagań i oceniania uczniów oraz sposobów, na­rzędzi badania wyników nauczania,
c) dokonywanie ewaluacji wyników pracy dydaktycznej i wychowawczo – opiekuńczej zespołu szkół,
d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli rozpoczynających pracę,
e) doskonalenie warsztatu pracy poprzez samokształcenie i wymianę doświadczeń,
f)  rozwiązywanie bieżących problemów pedagogicznych i wychowawczych,
g) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także zabieganie
o uzupeł­nianie ich wyposażenia.
10. Pracą zespołu kieruje nauczyciel, któremu dyrektor w porozumieniu z członkami zespołu powierzył to zadanie. Przewodniczący odpowiada, za jakość pracy zespołu. Każdego
roku zespół wybiera przewodniczącego na pierwszym zebraniu.
11. Szczegółowe zadania zespołu określa plan pracy opracowywany i przedstawiany dyrektorowi do 30 września danego roku szkolnego. Każdy zespół spotyka się minimum dwa razy w semestrze (częściej według potrzeb). Zespoły dokumentują swoją pracę oraz przedstawiają wnioski wynikające z ewaluacji realizacji powierzonych zadań i własnej działalności na radzie pedagogicznej podsumowującej każdy semestr bieżącego roku szkolnego.
 
§ 25
Wychowawca
 
1. Dyrektor Zespołu Szkół w Niemczy powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale. Nauczyciel ten zwany jest „wychowawcą klasy”. Wskazane jest, aby nauczyciel, któremu powierzono rolę wychowawcy na początku I, II lub III etapu edukacyjnego, prowadził tę pracę aż do ukończenia nauki przez uczniów danego etapu.
2.  Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:
a)    tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie,
b)   inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c)    podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
klasowym oraz pomiędzy wychowankami a innymi członkami społeczności szkolnej.
3.   Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2:
a)    otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
b)   planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami / opiekunami prawnymi różne formy życia ze­społowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski
z uwzględnieniem realizacji planu pracy szkoły, programów wychowawczego i profilaktycznego,
c)    ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach  do dyspozycji wycho­wawcy ( II i III etap edukacyjny),
d)   współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi
i ko­ordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna pomoc psychologiczno - pedagogiczna (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak również z różnymi trudnościami i niepowodze­niami),
e)    utrzymuje kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, w celu poznania
i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,
f)    współdziała z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu okazania im pomocy
w ich działaniach wy­chowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działa­niach,
g)   informuje rodziców / opiekunów prawnych o postępach w nauce i zachowaniu uczniów,
h)   włącza rodziców / opiekunów prawnych w sprawy życia klasy i szkoły, współorganizuje z przedstawicielami rodziców właściwą opiekę podczas organizowanych imprez
klasowych, szkolnych, wycieczek, itp.,
i)     współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowot­nych oraz
zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
j)     organizuje pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otacza opieką i organizuje pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej i materialnej,
k)    wpływa na wychowanków w celu kształtowania ich poczucia odpowiedzialności za własne czyny oraz wyrabianie pożądanych postaw,
l)     prowadzi edukację kulturalną i turystyczną wychowanków stosownie do możliwości finansowych rodziców / opiekunów prawnych,
m) czuwa nad właściwą realizacją obowiązku szkolnego przez wychowanków.
4.    Wychowawca prowadzi dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej klasy (dziennik wychowawcy, teczka wychowawcy, itp.).
5.    Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków w oparciu
o wewnątrzszkolny system oceniania zachowania uczniów.
6.    Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony zatrudnionych specjalistów, właściwych placówek i instytucji oświatowych (np. pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela - opiekuna stażu, poradni psychologiczno – pedagogicznej, itp.).
7.    Wychowawca na zebraniach Rady Pedagogicznej składa ustną relację z przebiegu
i wyników swojej pracy.
8.    Na początku każdego roku szkolnego wychowawca informuje uczniów oraz rodziców
/ opiekunów prawnych o kryteriach i zasa­dach oceniania zachowania, a także warunkach i trybie uzyskania wyższej rocznej oceny zachowania niż przewidywana.
9.    W celu właściwego spełniania zadań wychowawca organizuje spotkania
z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
10.     W przypadku udokumentowanego, rażącego naruszenia przez wychowawcę  obowiązujących przepisów, rodzice mogą wystąpić do Dyrektora o jego zmianę.
 
§26
Pedagog szkolny
 
1.    W szkole pomoc pedagogiczną organizuje pedagog szkolny.
2.  Do zadań pedagoga szkolnego w szczególności należy:
a)    rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, wspieranie mocnych stron uczniów w ścisłej współpracy z wychowawcami,
b)   określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom w wyrównywaniu braków edukacyjno – wychowawczych,
c)    wspieranie wychowawców i innych nauczycieli w udzielanej przez nich pomocy
psychologiczno – pedagogicznej uczniom,
d)   działanie na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej,
e)    indywidualne doradztwo prowadzone dla uczniów o zaburzonym zachowaniu oraz sprawiających problemy wychowawcze,
f)    kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego,
g)   udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,
h)   planowanie i realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,
3.  Do innych zadań pedagoga szkolnego należy:
a)    analizowanie sytuacji wychowawczej zespołu szkół i przedstawianie wniosków
z tej analizy na zebraniu Rady Pedagogicznej, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, w celu poprawy sytuacji wychowawczej szkoły,
b)   organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
c)    pomoc  nauczycielom rozpoczynającym pracę w zakresie zadań  opiekuńczo -
wychowawczych,
d)   udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
e)    współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w zespole szkół, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, kuratorem sądowym, organami szkoły,
f)    wnioskowanie do Dyrektora o wystąpienie do sądu rodzinnego w uzasadnionych przypadkach,
g)   zwracanie szczególnej uwagi na przestrzeganie przez szkołę postanowień
„Konwencji o prawach dziecka",
h)   koordynowanie, przygotowywanie   oraz    przeprowadzanie    pogadanek profilaktycznych   dla    uczniów    i    rodziców (prawnych opiekunów),
i)     uczestniczenie w zebraniach zespołu wychowawczego rozpatrującego sprawy uczniów sprawiających trudności wychowawcze.
4.  Pedagog szkolny prowadzi i gromadzi dokumentację swojej pracy zgodną z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
 
§27
Psycholog szkolny
 
1.    W szkole może być zatrudniony psycholog.
2.    Do zadań psychologa należy:
a)    diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia
i określania odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
b)   organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych, informacyjnych, pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
c)    wspieranie pedagoga, wychowawców klas, wychowawczych zespołów nauczycielskich i innych zespołów problemowych w działaniach profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,
d)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia,
e)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
f)     prowadzenie dla uczniów terapii indywidualnej i grupowej.
 
  § 28
Logopeda szkolny
 
1.    W szkole może być zatrudniony logopeda.
2.    Do zadań logopedy szkolnego należy:
a)    przeprowadzanie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów
(w tym mowy głośnej) i pisma,
b)   diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, organizowanie pomocy logopedycznej,
c)    prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci,
u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,
d)   organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu
i pisaniu, przy współpracy z pedagogiem, innymi nauczycielami i rodzicami
/ opiekunami prawnymi ucznia,
e)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.
 
§29
Pracownicy niepedagogiczni
 
1.    W Zespole Szkół w Niemczy zatrudnieni są pracownicy obsługi, administracji, księgowości.
2.    Pracowników niepedagogicznych zespołu zatrudnia i zwalnia dyrektor działający
z upoważnienia organu prowadzącego zachowując ogólne przepisy prawa pracy.  Przy podejmowaniu decyzji o zwalnianiu pracownika brana jest pod uwagę opinia związków zawodowych.
3.    Zakresy obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich odpowiedzialności ustala dyrektor zespołu.
4.    Zasady wynagradzania tych pracowników regulują odrębne przepisy.
 
 
 
ROZDZIAŁ VI: UCZNIOWIE   SZKOŁY
 
§ 30
 
1.  Uczeń ma prawo do :
a)    informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, a także pełnej wiedzy dotyczącej kryteriów ocen z poszczególnych przedmiotów, kryteriów oceniania
zachowania i sposobów poprawy tych ocen z wcześniej wymienionych,
b)   opieki   wychowawczej    i   warunków   pobytu   w   szkole   zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
c)    swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących   światopoglądu i religii - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
d)   poszanowania godności, narodowości, religii oraz własności osobistej,
e)    nietykalności osobistej,
f)    korzystania z pomocy stypendialnej  bądź doraźnej,  zgodnie z odrębnymi przepisami,
g)   życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
h)   rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów oraz reprezentowania szkoły
w konkursach, przeglądach artystycznych, zawodach sportowych i innych,
i)     określonej liczby sprawdzianów w ciągu dnia i tygodnia,
j)     rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce,
k)   pomocy w przypadkach trudności w nauce, zachowaniu,
l)     korzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych w szkole (np. pedagoga, psychologa, logopedy itp.),
m) doraźnej pomocy przedmedycznej ,
n)   korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych w obecności opiekuna,
o)   wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w szkole.
W przypadku, gdy uczeń lub rodzice / opiekunowie prawni stwierdzą naruszenie praw ucznia mogą złożyć skargę do Dyrektora szkoły w formie pisemnej do 7 dni od zaistniałej sytuacji (nie dotyczy ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania).  Po upływie ustalonego terminu skarga nie będzie rozpatrywana. Dyrektor ma obowiązek rozpatrzeć skargę w terminie do 30 dni od daty jej wpłynięcia. Informacja zwrotna udzielana jest przez Dyrektora w formie pisemnej lub ustnej (z rozmowy sporządza się notatkę służbową podpisaną przez strony).
2.   Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w „Statucie Zespołu Szkół", w szczególności dotyczy to:
a)    systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, należytego zachowania się podczas zajęć szkolnych, nie używania telefonu komórkowego (oraz innych urządzeń zakłócających tok zajęć) na zajęciach bez zgody nauczyciela (telefon powinien być wyłączony podczas zajęć),
b)   noszenia na lekcje podręczników, zeszytów i innych przyborów wymaganych przez prowadzącego zajęcia,
c)    uczestniczenia na zajęciach sportowych w stroju określonym przez nauczyciela
wychowania fizycznego,
d)   aktywnego uczestniczenia w dodatkowych zajęciach, na które wyrazili zgodę rodzice
/ opiekunowie prawni,
e)    bieżącego usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole przez rodziców
/ prawnych opiekunów w formie ustnej lub pisemnej (do dwóch tygodni po powrocie ucznia na zajęcia),
f)    przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu   do kolegów, nauczy­cieli, pracowników szkoły i innych osób – w szkole i poza nią,
g)   dbanie o piękno mowy ojczystej,
h)   odpowiedniego dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
i)     wystrzegania się szkodliwych nałogów i zachowań,
j)     dbałości o wspólne dobro, ład, porządek w szkole,
k)   naprawianie wyrządzonych szkód materialnych,
l)     dbania o honor i tradycję szkoły,
m)dbania o schludny wygląd,
n)   podporządkowania się regulaminom, zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, wychowawcy, nauczycieli, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.
3. Każdego ucznia obowiązują ustalenia dotyczące stroju szkolnego i wyglądu zawarte
w Regulaminie Zespołu Szkół w Niemczy.
4. Uczniowie dojeżdżający lub dowożeni do szkoły czas oczekiwania na rozpoczęcie lekcji lub na transport powrotny spędzają w świetlicy szkolnej.
 
§ 31
 
1. Uczniowie wyróżniający się mogą być nagradzani.
    W szkole funkcjonuje następujący system nagród:
a)    uczniowie ze średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych, co najmniej 5.0 oraz co najmniej bardzo dobrym zachowaniem otrzymują jednorazowe stypendium za wyniki
w nauce; stypendium to może być przyznane również za szczególne osiągnięcia
w konkursach przedmiotowych lub zawodach sportowych na etapie, co najmniej
wojewódzkim (zajęcie miejsca medalowego lub uzyskanie tytułu laureata),
b)   począwszy od klasy IV szkoły podstawowej nagroda książkowa za bardzo dobre
wyniki w nauce i zachowaniu (średnia ocen 4,75 oraz co najmniej bardzo dobre
zachowanie, świadectwo bez oceny dostatecznej).
c)    list pochwalny dla uczniów klas  IV – VI i gimnazjum za pierwszy semestr,
d)   list gratulacyjny dla rodziców uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej i klas I - III gimnazjum ( po zakończeniu I semestru nauki),
e)    list gratulacyjny dla rodziców absolwentów klas VI szkoły podstawowej
i III klas gimnazjum kończących szkołę z wyróżnieniem,
f)    nagroda za 100% frekwencję na zajęciach,
g)   uczeń klasy VI szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum, który na zakończenie roku szkolnego uzyskał najwyższą średnią ocen z danego etapu edukacyjnego, a także osiągnął inne znaczące sukcesy
w II lub III etapie edukacyjnym, uzyskuje tytuł „Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” lub „Najlepszego Absolwenta Gimnazjum”; dopuszcza się wybór do trzech osób z najwyższą średnią ocen w szkole podstawowej i gimnazjum, z których jedna otrzymuje medal złoty a dwie medal srebrny.
2.   Wobec uczniów niewywiązujących się z nałożonych obowiązków mogą być stosowane następujące kary:
a)    upomnienie lub nagana nauczyciela (ustne lub pisemne),
b)   upomnienie lub nagana wychowawcy klasy (ustne lub pisemne),
c)    upomnienie lub nagana Dyrektora, Wicedyrektora szkoły (ustne lub pisemne),
d)   upomnienie lub nagana Dyrektora, Wicedyrektora szkoły wobec uczniów,
e)    ustne lub pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów),
f)    wydanie przez wychowawcę klasy, Dyrektora / Wicedyrektora czasowego zakazu udziału w imprezach szkolnych, zawodach sportowych i wycieczkach szkolnych,
g)   wykonywanie prac porządkowych na rzecz szkoły za zgodą i pod opieką rodziców
/ opiekunów prawnych,
h)   przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole.
Kary określone w punktach a – c powinny być odnotowane pisemnie w dzienniku wychowawcy i skutkują wpisaniem przez wychowawcę klasy do dziennika elektronicznego punktów według kryteriów przyznawania punktów ujemnych przy ocenianiu zachowania zawartych w ZWO. Za dane przewinienie uczeń nie może być karany podwójnie.
3.  W  szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty
z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
4.  Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, w przypadkach, gdy:
1)   używa i rozprowadza środki odurzające,
2)   dokonuje udowodnionych aktów chuligańskich w szkole i poza nią, a w szczegól­ności:
a)    dopuszcza się kradzieży, wymuszeń i rozbojów,          
b)   wchodzi w kolizję z prawem,
c)    umyślnie powoduje uszczerbek na zdrowiu kolegi,
d)   umyślnie i z premedytacją niszczy mienie szkolne,
3)    zagrożony jest demoralizacją,
1.    W przypadku ucznia z poza rejonu szkoły, jeśli zachodzą przypadki wymienione w ust. 4
pkt. 1 - 3 może on być skreślony z listy uczniów na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną.
2.    Uczeń lub rodzice / opiekunowie prawni mają prawo odwołania się w formie pisemnej od nałożonej kary w terminie 3 dni od jej wymierzenia do Dyrektora szkoły.
3.    Dyrektor szkoły ma obowiązek rozpatrzeć skargę w terminie do 14 dni od daty jej wpłynięcia. Informacja zwrotna udzielana jest przez Dyrektora w formie pisemnej lub ustnej (z rozmowy sporządza się notatkę służbową podpisaną przez strony).
4.    Wykonanie kary może ulec zawieszeniu, jeżeli uczeń złoży pisemną deklarację poprawy zachowania lub uzyska poręczenie  nauczy­ciela, rodziców / prawnych opiekunów,
młodzieżowej organizacji, Samorządu Uczniowskiego.
5.    W przypadku, gdy czyn popełniony przez ucznia nosi znamiona wykroczenia, przestępstwa lub świadczy o wysokim stopniu demoralizacji, szkoła informuje odpowiednie
instytucje o zaistniałej sytuacji.
 
§ 32
Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej
Zespołu Szkół w Niemczy
 
1.         Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci objęte obowiązkiem szkolnym. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica / prawnego opiekuna.
2.         Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęte na prośbę rodziców
/ opiekunów prawnych za zgodą Dyrektora, jeśli w danej klasie są wolne miejsca.
3.         Rodzice / prawni opiekunowie dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu obowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, składając wypełniony wniosek - dokument do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.
4.         Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy składać do dnia
31 marca roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole.
 
§ 33
Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej gimnazjum
Zespołu Szkół w Niemczy
 
1.    Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica / prawnego opiekuna.
2.    Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci na prośbę rodziców
/ opiekunów prawnych za zgodą Dyrektora, jeśli w danej klasie są wolne miejsca.
3.    Rodzice / prawni opiekunowie kandydata obowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, składając wypełniony wniosek - dokument do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.   Do wniosku należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej.
4.    Termin postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum upływa 10 lipca danego roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie nauki w III etapie edukacyjnym.
W szczególnym przypadku może być przeprowadzone postępowanie uzupełniające rekrutację w późniejszym terminie, jednak nie później niż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
 
§ 34
Zasady oceniania w Zespole Szkół w Niemczy
 
1.    Zasady oceniania zamieszczone są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który jest integralną częścią niniejszego statutu.
2.    W gimnazjum realizowany jest projekt edukacyjny.  Zasady jego przeprowadzania określa regulamin.
 
Rozdział VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 35
Gospodarka finansowa
 
1.    Zespół Szkół w Niemczy jest jednostką organizacyjną gminy Niemcza finansowo wyodrębnioną, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.
2.    Podstawą gospodarki finansowej zespołu jest plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy.
3.    Obsługę finansową prowadzi księgowość zespołu.
 
§ 36
Postanowienia przejściowe i końcowe
 
1.    Zespół Szkół w Niemczy używa pieczęci urzędowej zawierającej: nazwę szkoły (Zespół Szkół w Niemczy, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego, Gimnazjum), adres, numer telefonu i faksu, numer identyfikacji podatkowej zespołu (NIP) oraz numer statystyczny zespołu (regon).
2.    Zespół Szkół w Niemczy może posiadać własny sztandar, imię, hymn, ceremoniał szkoły oraz godło.
3.    Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego, wchodząca w skład zespołu, posiada sztandar, imię, hymn i ceremoniał.
4.    Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.    Szkoły wchodzące w skład zespołu realizują swoje zadania zgodnie z postanowieniami statutu.
6.    Zmiany w statucie zespołu dokonywane są zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
Zmiany w statucie zostały zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną 01.09.2016.
 
 

Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Niemczy z dnia 1.09.2016r
(poprawki dokonano 31 sierpnia 2016r)

 

1.    § 5 ust. 1 pkt 8 – wykreślony

2.    § 6 ust. 8 pkt e – zmiana na "Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania"

3.    § 11 ust. 1 pkt b – wykreślone słowo "sprawdziany"

4.    § 16 ust. 3 pkt b – usuwany zapis " od 10"

5.    § 17 ust. 3 – wykreślamy "w ramach 19 i 20 godziny wynikającej z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy Karta Nauczyciela"

6.    § 20 ust. 9 – wykreślamy " i ćwiczeniowe"

7.    § 22 ust. 1 – zmiana "Dla" na "Do"

8.    § 22 ust. 1 – dodaje się pkt j w brzmieniu – "gabinet psychologa szkolnego"

9.    § 24 ust. 1 – zmiana słowa "jakości" na jakość"

10.§ 24 ust. 8 pkt f – uzupełnia się o zapis "…. oraz pedagog i psycholog szkolny"

11.§ 30 ust. 1 pkt a – otrzymuje brzmienie "… poprawy tych ocen"

12.§ 30 ust. 1 pkt m – zmienia się wyraz "medycznej" na "przedmedycznej",

13.§ 31 ust. 1 pkt g – po zwrocie "uzyskał najwyższą średnią" dopisać "ocen z danego etapu edukacyjnego"

14.§ 31 ust. 2 – otrzymuje brzmienie

  Wobec uczniów niewywiązujących się z nałożonych obowiązków funkcjonuje następujący system kar:

a)    nagana wychowawcy klasy wyrażona wartością punktową zgodnie z § 12 ust. 6 pkt b ZWO,

b)   nagana Dyrektora, Wicedyrektora szkoły, wyrażona wartością punktową zgodnie z § 12 ust. 6 pkt b ZWO,

c)    wydanie przez wychowawcę klasy, Dyrektora / Wicedyrektora czasowego zakazu udziału w imprezach szkolnych, zawodach sportowych i wycieczkach szkolnych,

d)   wykonywanie prac porządkowych na rzecz szkoły za zgodą i pod opieką rodziców / opiekunów prawnych,

e)    przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole.

Za dane przewinienie uczeń nie może być ukarany podwójnie.

1.    § 31 ust. 3 skreślony

2.    § 33 – usunięty w całości

3.    § 34 ust. 1 – zmienia się (WSO na ZWO)

 

 

Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Niemczy  nr 2  z dnia 07.03.2017r.

W § 31  ust. 2 i 3 wprowadza się następujące zmiany:

§ 31 ust. 2 – otrzymuje brzmienie

  Wobec uczniów niewywiązujących się z nałożonych obowiązków funkcjonuje następujący system kar:

a)  nagana wychowawcy klasy wyrażona wartością punktową zgodnie z § 12 ust. 6 pkt b ZWO,

b)  nagana Dyrektora, Wicedyrektora szkoły, wyrażona wartością punktową zgodnie z § 12 ust. 6 pkt b ZWO,

c)  wydanie przez wychowawcę klasy, Dyrektora / Wicedyrektora czasowego zakazu udziału w imprezach szkolnych, zawodach sportowych i wycieczkach szkolnych,

d)  wykonywanie prac porządkowych na rzecz szkoły za zgodą i pod opieką rodziców / opiekunów prawnych,

e)  przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole.

Za dane przewinienie uczeń nie może być ukarany podwójnie.

 

§ 31 ust.3 (skreślony);

   dopisuje się:

W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, na wniosek wychowawcy klasy,

uczeń może być przeniesiony do klasy równoległej w swojej szkole.

Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Basiów
email: ebasiow@mzopo.niemcza.pl
, w dniu:  05‑05‑2017 12:50:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Basiów
email: ebasiow@mzopo.niemcza.pl
, w dniu:  05‑05‑2017 12:50:51
Data ostatniej aktualizacji:
05‑05‑2017 13:02:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie